Obnovenie srdcového rytmu výbojom elektrického prúdu: indikácie a postup

Donetskaya O.P., Dzvoniskaya V.N..

Defibrilácia a kardioverzia sú oba typy elektrickej impulznej terapie. Napriek ich podobnosti majú určité rozdiely. Defibrilácia je proces zastavenia fibrilácie komôr pomocou elektrického výboja, je to najdôležitejšie resuscitačné opatrenie. Kardioverzia je metóda liečby tachyarytmií, ktorá je založená na zastavení obehu excitácie v myokarde pomocou elektrického výboja v určitej fáze srdcového cyklu. Kardioverzia vyžaduje synchronizáciu - použitie impulzu v čase registrácie R vlny, pretože v opačnom prípade môže aplikácia šoku do inej fázy srdcového cyklu viesť k neefektívnosti postupu a dokonca k rozvoju komorovej fibrilácie. Kardioverzia sa plánuje, keď sa rytmus obnoví stabilnými hemodynamickými parametrami s neúčinnosťou iných metód liečby a núdzovými stavmi - s paroxyzmami s nestabilnou hemodynamikou, s komorovou tachykardiou bez pulzu (v druhom prípade sa vykonáva bez synchronizácie a je rovná defibrilácii)..

Elektrické spôsoby liečby arytmií sú známe od začiatku druhej polovice 18. storočia. Prvý oficiálne zdokumentovaný prípad použitia elektrických impulzov na pomoc pri náhlej smrti sa datuje do roku 1774, keď sa pán Squires, obyvateľ Londýna, pokúsil pomôcť trojročnému dievčaťu, ktoré padlo z prvého poschodia, pomocou elektrických výbojov z Leydenových plechoviek. Počas niekoľkých nasledujúcich dní prežilo dievča stupor, ale asi po týždni už bola úplne zdravá..

Následne defibriláciu študovali Luigi Galvani, Charles Kite, Jon Snow, Jean-Louis Prevost a Frederic Batelli a ďalší vedci. V roku 1947 americký chirurg Claude Beck vykonal úspešnú defibriláciu počas operácie srdca na štrnásťročnom chlapcovi. Defibrilátor navrhnutý Claude Beckom bol napájaný striedavým prúdom a umožňoval iba otvorenú defibriláciu.

Položenie vedeckých základov pre porozumenie EIT a prvé vážne experimenty v tejto oblasti uskutočnil Paul Zoll. Pri štúdiu srdcovej stimulácie navrhol, že použitie silného vonkajšieho elektrického výboja by mohlo narušiť fibriláciu komôr, a už v roku 1956 Zoll spolu so svojimi kolegami uskutočnil prvú klinickú demonštráciu úspešnej transtorakálnej defibrilácie. Vo svojom výskume použil vlastný defibrilátor, ktorý generoval striedavý prúd. V roku 1960 Bernard Lown vyvinul svoj prvý defibrilátor DC. Tento defibrilátor bol prvým v rade moderných zariadení tohto typu. Laun tiež navrhol metódu kardioverzie - použitie elektrických výbojov synchronizovaných so srdcovým cyklom na liečbu tachyarytmií..

Príprava na plánovaný ETI

 • Ak AF trvá dlhšie ako 48 hodín a počas posledných 3 týždňov, pred obnovením sínusového rytmu pomocou ECV, neexistuje adekvátna antikoagulačná terapia, na vylúčenie intra-predsieňovej trombózy je potrebná predbežná tranezofageálna echokardiografia.
 • Všetci pacienti by mali jesť po dobu 6-8 hodín.
 • Zrušenie srdcových glykozidov 3-4 dni pred zákrokom
 • Normalizácia rovnováhy elektrolytov (EIT pri hypokaliémii je menej účinná a častejšie komplikovaná fibriláciou komôr)

Metódy EIT

Externá EIT je hlavnou metódou. Obidve elektródy sa umiestnia na hrudník tak, že srdce je obklopené elektrickým výbojovým poľom kondenzátora. Smernice ERC a AHA stanovujú odporúčané hodnoty energie pre prvý šok počas defibrilácie. Sú to (pre dospelých): pri použití monopolárneho impulzu - 360 J, pri použití bipolárneho impulzu - 120 - 150 J. U detí sa výboje používajú pri rýchlosti 2 J / kg telesnej hmotnosti. Pri vykonávaní defibrilácie sa v súčasnosti používa predné alebo štandardné usporiadanie elektród, elektródy musia byť namazané špeciálnym vodivým gélom a je potrebné dbať na to, aby sa nerozširovala po povrchu hrudníka medzi elektródami. Použitie servítok navlhčených soľným roztokom je povolené. Počas tohto postupu sa jedna elektróda označená ako „vrchol“ alebo červená (kladný náboj) umiestni presne nad vrchol srdca alebo pod ľavú bradavku; ďalšia elektróda označená ako „Sternum“ alebo čierna (negatívna) sa umiestni tesne pod pravú kosť. Používa sa aj predné usporiadanie elektród - jedna elektródová doska je umiestnená v pravom subkapularisu, druhá vpredu nad ľavou predsieň. K dispozícii je tiež usporiadanie elektród v smere a vzadu vpravo. Umiestnenie elektród sa vyberá v závislosti od konkrétnej situácie; žiadne preukázané výhody ani škody na žiadnom z popísaných miest.

Pred vykonaním prepustenia sa uistite, že sa nikto nedotýka pacienta alebo postele, na ktorej leží. Moderné riadiace a diagnostické zariadenia sú chránené pred impulzmi defibrilátora. V okamihu, keď je aplikovaný výboj, sa odčítajú hodnoty monitora a zaznamenáva sa reakcia pacienta - kontrakcie svalov, trhanie a niekedy aj plač. Je prísne zakázané dotýkať sa pacienta alebo predmetov, ktoré s ním prichádzajú do styku v čase prepustenia, pretože je to pre personál nebezpečné. Po vybití sa vyhodnotia hodnoty monitora av prípade potreby sa problém opätovného vybitia vyrieši.

Ak je pacient pri vedomí, potom je nutná celková anestézia. Úlohou celkovej anestézie počas kardioverzie je zabezpečiť na krátku dobu vypnutie vedomia a poskytnúť amnéziu na obdobie manipulácie. Spravidla sa obmedzujú na použitie krátkodobo pôsobiacich hypnotík v malých dávkach podávaných rýchlo intravenózne (tiopental 100 - 250 mg alebo propofol 50 - 100 mg)..

Vnútorné EIT - elektródy sa aplikujú priamo na srdce. V tomto prípade sa vyžaduje podstatne nižšia hodnota prietoku (u dospelého pacienta približne 500 V alebo 12,5-25 J).

Transezofágový EIT - jedna z elektród je vložená do pažeráka do úrovne predsiene, druhá je umiestnená v prekordiálnej oblasti. Výbojová energia 12 - 25 J. Transezofágový EIT je indikovaný pre silne tečúce supraventrikulárne tachyarytmie rezistentné na transthorakické výboje, ako aj na potlačenie ťažkých komorových tachyarytmií pomocou výbojov s nízkou energiou..

Transvenózna intrakardiálna EIT s použitím multipolárnej elektródy, ktorá je umiestnená v pravej komore, sa používa v jednotkách intenzívnej starostlivosti na recidivujúcu komorovú tachykardiu. Výbojová energia v endokardiálnom EIT sa pohybuje od 2,5 do 40 J. Na zastavenie fibrilácie predsiení sa môže použiť aj intrakardiálny EIT, ktorý môže byť dvoch typov: vysoká a nízka energia. Pri použití vysokej energie (200 - 400 J) sa jedna elektróda umiestni do pravej predsiene a druhá na povrch tela. Účinnosť až 100%. Pri použití nízkoenergetického 2-4,5 J sa jedna elektróda umiestni do pravej predsiene, druhá do koronárneho sínusu.

Komplikácie kardioverzie

ECV môže byť komplikovaný tromboembóliou a arytmiami, navyše môžu nastať komplikácie celkovej anestézie. Výskyt tromboembólie po defibrilácii je 1 - 2%. Môže sa znížiť primeranou antikoaguláciou pred elektívnou kardioverziou alebo vylúčením trombózy ľavej predsiene. Popáleniny kože sú častou komplikáciou. U pacientov s dysfunkciou sínusových uzlín, najmä u starších ľudí s organickým ochorením srdca, sa môže vyvinúť dlhodobé zastavenie sínusovej dutiny. Nebezpečné arytmie, ako je komorová tachykardia a komorová fibrilácia, sa môžu vyskytnúť v prípade hypokaliémie, intoxikácie srdcovým glykozidom alebo nedostatočného načasovania. Anestézia môže byť sprevádzaná hypoxiou alebo hypoventiláciou, ale hypotenzia a pľúcny edém sú zriedkavé.

Elektrická kardioverzia u pacientov s implantovanými kardiostimulátormi a defibrilátormi

Je zrejmé, že prítomnosť takého zariadenia u pacienta trochu mení techniku ​​postupu, ale v žiadnom prípade nejde o kontraindikáciu k externej defibrilácii. Ak má pacient implantovaný kardiostimulátor, potom by sa poloha elektród mala mierne zmeniť. Elektróda pre externú kardioverziu by mala byť umiestnená viac ako 6 - 8 cm od miesta implantácie kardiostimulátora alebo kardioverter-defibrilátora. Odporúča sa umiestniť prednú zadnú elektródu. Je výhodné použiť bifázický defibrilátor, pretože v tomto prípade je na zastavenie AF potrebné menej energie. U pacientov závislých od kardiostimulátora by sa malo zvážiť možné zvýšenie stimulačného prahu. Títo pacienti by mali byť starostlivo sledovaní. Po kardioverzii skontrolujte implantované zariadenie pomocou externého programátora.

Opakujúce sa arytmie po elektrickej kardioverzii

Faktory predisponujúce k recidíve AF zahŕňajú vek, trvanie AF pred kardioverziou, počet predchádzajúcich relapsov, zväčšenie veľkosti ľavej predsiene alebo zníženie jej funkcie, prítomnosť koronárnych srdcových chorôb, pľúcnych ochorení alebo mitrálnych srdcových chorôb. Riziko predčasného AF tiež zvyšujú predčasné rytmy predsiene s variabilnými intervalovými väzbami a tzv. Skoré extrasystoly „P“ na „T“, sínusová tachykardia a poruchy predsieňového a medziobratového vedenia. Antiarytmiká podávané pred kardioverziou zvyšujú pravdepodobnosť obnovenia sínusového rytmu a znižujú riziko okamžitých a skorých relapsov. Na prevenciu neskorých relapsov je potrebné nepretržité dlhodobé užívanie antiarytmík. Najúčinnejším prostriedkom takejto prevencie je amiodarón, ktorý má vyššiu účinnosť ako všetky ostatné antiarytmické terapie. 69% pacientov udržiava sínusový rytmus počas roka užívania amiodarónu. V prípade sotalolu a propafenónu je toto číslo 39%. Niektorí pacienti, u ktorých sa vyskytujú epizódy AF so závažnými klinickými príznakmi, ale vyskytujú sa zriedkavo (1 - 2-krát ročne), uprednostňujú opakovanú kardioverziu dlhodobej antiarytmickej antiarytmickej liečby alebo liečby zameranej na zníženie srdcového rytmu v podmienkach pretrvávajúcej arytmie..

Automatické externé defibrilátory a koncept skorej defibrilácie

V tejto súvislosti sa medzi špecialistami v poslednej dobe stáva čoraz obľúbenejšou koncepcia včasnej defibrilácie s použitím „verejne dostupného monitora defibrilátora“. Podľa tohto konceptu by sa mali všeobecne dostupné automatické defibrilátory, ktoré umožnia aj nekvalifikovanému používateľovi poskytnúť prvú pomoc pacientovi so zástavou srdca pred príchodom lekárskeho tímu. Už bolo uverejnených niekoľko správ o úspešnej defibrilácii na letiskách. Na dvoch letiskách v Chicagu sú automatické defibrilátory umiestnené v celom termináli av oddelení sledovania batožiny. Všetci zamestnanci letiska vrátane bezpečnosti sú vyškolení na používanie defibrilátorov a majú príslušné osvedčenia. V dôsledku tejto organizácie pomoci prežilo 69% cestujúcich, ktorí boli na srdcovej zástavbe kvôli fibrilácii komôr na letisku. Iba včasná defibrilácia v týchto situáciách je teda jedinou možnosťou, ako obnoviť hemodynamicky účinné srdcové rytmy a zachrániť pacienta..

Článok bol pridaný 4. júla 2016.

Obnovenie srdcového rytmu výbojom elektrického prúdu

Tip 1: Ako obnoviť srdcový rytmus

Fibrilácia predsiení je pomerne častým javom medzi srdcovými patológiami. V tomto stave je narušený rytmus kontrakcií a relaxácie myokardu. Ochorenie je charakterizované frekvenciou predsieňových kontrakcií 300 až 700 úderov za minútu. Ako obnoviť srdcový rytmus v prípade arytmie doma? Skúsme to zistiť.

Ako obnoviť srdcový rytmus

Prečo je arytmia nebezpečná?

Rýchly tlkot srdca sa pozoruje v rôznych situáciách: s nervóznym vzrušením, emocionálnym, fyzickým stresom. Porušenie srdcového rytmu je v tomto prípade dočasný jav, ktorý sám osebe zmizne bez pomoci. Zatiaľ čo pri fibrilácii predsiení je potrebné obnoviť sínusový rytmus.

Najväčšie nebezpečenstvo patológie spočíva v tom, že pri fibrilácii predsiení dochádza k stagnácii krvi, čo vedie k tvorbe krvných zrazenín. Odtrhnutá krvná zrazenina vstupuje do aorty s krvným riečiskom a potom sa prenáša do mozgu.

Je potrebné vynaložiť všetko úsilie na obnovenie srdcového rytmu, pretože poruchy zásobovania tela krvou môžu spôsobiť srdcové zástavy..

Arytmia sa môže vyskytnúť náhle a prejsť rovnako rýchlo, je to však alarmujúci signál, preto by ste ju nemali ignorovať. Užitočné sú konzultácie s kardiológom, najmä ak ste už mali problémy so srdcom.

Obnovenie sínusového rytmu

V prípade arytmických záchvatov musíte zavolať lekára a pred príchodom pomôcť pacientovi:

 • Pri útoku arytmie musíte pacienta položiť na pohovku. Ak sa to stalo na ulici, musíte si nájsť lavicu a sedieť na nej.
 • Je dôležité ubezpečiť pacienta a zdržať sa akýchkoľvek negatívnych informácií..
 • V miestnosti, kde je pacient, je potrebné zabezpečiť prístup na čerstvý vzduch. Ak je akékoľvek príslušenstvo stlačené na krku, vyberte ho.
 • Ak chcete obnoviť rytmus srdca, požiadajte pacienta, aby zadržal dych po dobu 15 - 20 sekúnd, po ktorom zakašľal.
 • Zvracanie môže pomôcť pri záchvate arytmie. Nie je ťažké ju vyvolať pritlačením na koreň jazyka. Takéto manipulácie obnovujú srdcový rytmus..
 • Počas útoku si umyte tvár pacienta a dajte mu drink studenej vody. Ešte lepšie je, ak pacient ponorí svoju tvár do nádoby so studenou vodou..
 • Môžete nechať pacienta jesť zatuchnutú kôru čierneho chleba, čo trochu pomôže zmierniť jeho stav.

Počas čakania na príchod sanitky môže byť pacientovi s arytmiou podaný liek patriaci do skupiny betablokátorov:

Obnovenie sínusového rytmu s drogami

Obnovenie sínusového rytmu sa musí dosiahnuť v priebehu prvých 48 hodín od začiatku útoku. Ak arytmia pretrváva dlhšie ako dva dni, vykoná sa echokardiografia. Predsiene sa vyšetria na krvné zrazeniny (trombi)..

Na zastavenie atrofie arytmie sa používa intenzívna terapia srdcového profilu. Niekedy pomáha iba kardioverzia. Indikácie pre takéto opatrenia - akútne srdcové zlyhanie, arteriálna hypotenzia u pacientov so srdcovou ischémiou.

Na obnovenie rytmu srdca sa používajú dve metódy:

 • lieky;
 • elektrický náraz.

Existuje zoznam nebezpečných komplikácií, ktoré môžu vzniknúť po zákroku. Tie obsahujú:

 • Neznášanlivosť na anestéziu a zhoršenie zdravia;
 • Pľúcny edém, sťažené dýchanie;
 • Krvné zrazeniny v pľúcnej artérii;
 • Bolesť svalov v dôsledku nedobrovoľnej kontrakcie;
 • Prudký pokles krvného tlaku;
 • Zástava srdca.

Aby sa predišlo takýmto nebezpečným fenoménom, je potrebné podrobiť sa nielen dôkladnej diagnóze, ale aj samotnému postupu.

Pri fibrilácii predsiení je kardioverzná terapia účinnejšia ako lieky. Ak život pacienta nie je v nebezpečenstve a choroba postupuje pomaly, lekár s najväčšou pravdepodobnosťou zvolí konzervatívny spôsob - lieky.

Kardioverzia je populárna a uznávaná poprednými odborníkmi vďaka jej výhodám:

 • Počas procedúry je možné kontrolovať srdcový rytmus av prípade negatívnych zmien - okamžite konať;
 • Na základe výsledkov je možné úplne obnoviť normálny rytmus a prietok krvi v srdcových komorách;
 • Funkcia svalu ako orgánu pumpujúceho krv je regulovaná;
 • Riziko krvných zrazenín je minimálne;
 • Týmto spôsobom sa úspešne lieči fibrilácia, flutter a ďalšie formy MA;
 • Pravdepodobnosť srdcového zlyhania je znížená;
 • Po zákroku si väčšina pacientov nevšimne príznaky, ktoré ich znepokojujú skôr, nepohodlie zmizne;
 • Postup je pomerne jednoduchý, nevyžaduje si serióznu prípravu a pôsobivé materiálové náklady.

Hlavná nevýhoda tejto metódy je však v tom, že existuje riziko komplikácií s kardioverziou. Elektrický impulzový účinok na srdce môže viesť k vážnym následkom až do zastavenia činnosti komôr.

Kardioverzia je účinná liečba fibrilácie predsiení. Zásah však bude vyžadovať presnú diagnózu a správne vykonanie samotného postupu. Táto terapia môže spôsobiť vážne komplikácie - pred jej predpísaním je potrebné vykonať lekárske ošetrenie.

Rytmus je možné obnoviť doma, ak pacient alebo osoba, ktorá prišla na záchranu, vedia, s čím sa zaobchádza. Existujú desiatky porúch rytmu a mnohé z nich vyžadujú osobitný prístup, takže neexistujú žiadne univerzálne metódy..

Ľudia zvyčajne žijú s arytmiou mnoho rokov. Počas tejto doby sa objaví predstava o špecifickosti choroby. Napríklad je zrejmé, ktorý liek je v prípade núdze spoľahlivejší. Empiricky sa zhromažďujú poznatky o príčinách, ako zastaviť ich vplyv a vytvoriť najlepšie podmienky pre spätný vývoj útoku.

To neznamená, že informovaní pacienti môžu robiť sami. Ak sa objavia príznaky arytmie, musíte zavolať sanitku. Činnosti sa spoliehajú iba na zvyčajné, aj keď v minulosti účinné, znamenajú vystavenie sa zbytočným rizikám. Vždy existuje šanca, že sa udalosti budú vyvíjať inak.

Ak sa u pacienta vyvinie záchvat tachyarytmie, bude účinné obnovenie srdcového rytmu elektrickým šokom. Vyžaduje si to defibrilátor a špecialistu, ktorý vie, ako ho používať..

Pred vykonaním elektrickej kardioverzie sa musíte uistiť, že sa u pacienta vyvinul jeden z typov arytmií, proti ktorým je táto metóda účinná. Inak sa to zhorší. Použitie defibrilátora „náhodne“, s výnimkou stavu klinickej smrti, je neprijateľné.

Iba elektrokardiografia môže objasniť povahu arytmie. Preto, ak v blízkosti nie je lekár, ktorý môže robiť EKG a interpretovať jeho výsledky, nie je možné vykonávať elektrickú kardioverziu doma, aj keď máte všetko, čo potrebujete..

Lekári v nemocniciach široko praktizujú obnovenie srdcového rytmu elektrickou kardioverziou. Recenzia je neutrálna: metóda je účinná iba pri tachyarytmiách, zatiaľ čo pri iných typoch je zbytočná. Účinok je navyše nestabilný a po chvíli sa vráti tachyarytmia.

Udržiavanie srdcovej frekvencie je úlohou systému srdcového vedenia. Vodivý systém je sieť atypických kardiomyocytov schopných generovať elektrický impulz, viesť ho a prenášať ho do svalového tkaniva, to je druh biologickej elektrickej siete. Arytmia je preto priamo spojená s elektrickou aktivitou srdca..

Na tento účel bola vytvorená jedna z najbežnejších zdravotníckych pomôcok - defibrilátor. Defibrilátor sa používa najmä v intenzívnej starostlivosti, kde sa používa na obnovenie rytmu počas fibrilácie komôr, hlavnej príčiny klinickej smrti. V niektorých situáciách, pri nastavení slabého výkonu, sa defibrilátor používa aj na menej nebezpečné arytmie. Iba lekár však môže defibrilátor používať na akýkoľvek iný účel ako na resuscitáciu..

Každý, kto má predispozíciu k poruchám srdcového rytmu, by mal vedieť nielen to, čo má v takýchto prípadoch robiť, ale mal by si pamätať aj na provokujúce faktory, aby sa im podľa možnosti zabránilo. Ak vediete svoj život v súlade so všetkými preventívnymi odporúčaniami, drogy a obnovenie srdcového rytmu nemusia byť nikdy potrebné..

S veľkou starostlivosťou musíte zaobchádzať s alkoholom, fajčením, nadmerným fyzickým a psychickým stresom, nekvalitným jedlom, nadmernou konzumáciou kávy. Ako obnoviť srdcový rytmus v prípadoch, keď uvedené faktory vyvolali arytmiu, je nejednoznačnou otázkou. Spravidla stačí zastaviť účinok faktora a poskytnúť osobe najpohodlnejšie a pokojnejšie podmienky..

Ak také opatrenia nie sú dostatočné, objavujú sa podozrivé príznaky alebo sa zhoršuje celkový stav chorého, mali by ste mu buď dať liek, ktorý bol v takýchto prípadoch účinný skôr, alebo zavolať sanitku. Čakanie na spontánne obnovenie rytmu znamená vystavenie človeka neprimeranému riziku.

Za žiadnych okolností nie je možné nezávisle obnoviť srdcový rytmus aktuálnym prúdom, aj keď je v blízkosti automatický defibrilátor: nie všetky typy arytmií sú prístupné pre túto liečbu, a v niektorých prípadoch sa stav dokonca zhoršuje, preto musí byť elektrokardiografia najprv vykonaná, aby sa objasnil typ narušenia rytmu..

 • Monitorovanie srdcovej frekvencie,
 • Obnova normálnej intrakardiálnej hemodynamiky (prietok krvi srdcovými komorami),
 • Obnovenie čerpacej funkcie srdca,
 • Minimalizácia rizika arteriálnej tromboembólie,
 • Zníženie rýchlosti rozvoja chronického srdcového zlyhania,
 • Zmiernenie príznakov porúch rytmu a zlepšenie kvality života pacienta,
 • Možnosť použitia medzi širokou hmotnosťou obyvateľstva, dostupnosť a relatívne nízka pracovná náročnosť metódy.
 • terapia priamo pri poruchách rytmu;
 • prevencia komplikácií spôsobených tromboembóliou.
 1. Pacienti s prvou epizódou, u ktorých nedošlo k spontánnemu (nezávislému) obnoveniu sínusového rytmu do 48 hodín.
 2. Ľudia s arytmiami spôsobenými akútnou patológiou (pneumónia, hypertyreóza, konzumácia alkoholu).
 3. Pacienti po obnovení primeraného rytmu, ak sa oplatí zvoliť spôsob udržania normálneho srdcového rytmu.
 • tachykardia (rýchly tlkot srdca);
 • bradykardia (pomalý srdcový rytmus);
 • extrasystol (mimoriadna kontrakcia);
 • fibrilácia predsiení (nepravidelná predsieňová kontrakcia).
 • Ako obnoviť srdcový rytmus
 • Ako pomôcť pri fibrilácii predsiení
 • Ako rýchlo liečiť sínusovú arytmiu
 • Pre recept č. 1:
 • - 1 lyžička listy mäty piepornej;
 • - 200 ml vody.
 • Pre recept č. 2:
 • - 100 g hlohového ovocia;
 • - 100 g bylinnej mladiny;
 • - 25 g harmančekovej lekárne.
 • Pre recept č. 3:
 • - 2 citróny;
 • - 250 g lúpaných vlašských orechov;
 • - 125 ml sezamového oleja;
 • - 100 g ľadového cukru;
 • - 100 ml vody.
 • Pre recept č. 4:
 • - 100 g valeriánskych koreňov;
 • - 100 g bylinnej mladiny;
 • - 50 g yarrow byliny;
 • - 50 g anízového ovocia.
 • Pre recept č. 5:
 • - 25 ml valeriánskej tinktúry;
 • - 25 ml tinktúry z mladej mladiny;
 • - 25 ml tinktúry hloh;
 • - 25 ml Corvalolovej tinktúry.
 • Ako obnoviť srdcový rytmus
 • regenerácia srdca

Indikácie kardioverzie („defibrilácia“ predsiene)

Liečba arytmie sa predpisuje po identifikácii predispozičných faktorov, určení typu a štádia choroby. Diagnostika zahŕňa postupy ako elektrokardiogram, Holterov monitor, ultrazvuk, elektrofyziologické vyšetrenie, záťažové testy. V kardiológii je dnes zvyčajné klasifikovať chorobu v závislosti od frekvencie kontrakcií a rytmu srdca. V súlade s týmito kritériami existujú:

 • tachykardia - búšenie srdca;
 • bradykardia - pomalá;
 • extrasystol - extrarytmické kontrakcie;
 • fibrilácia predsiení - kontrakcia jednotlivých svalových vlákien.

Terapeutická taktika sa určuje s prihliadnutím na tieto typy arytmií, závažnosť klinických prejavov.

Drogová terapia sa vyvíja v prípade výskytu charakteristických príznakov: dýchavičnosť, únava, rýchly srdcový rytmus atď. Kardiológ spravidla predpisuje antiarytmiká. Sú rozdelené do niekoľkých tried:

 1. navrhnuté na blokovanie sodíkových kanálov bunkovej membrány (táto skupina zahŕňa giluritmal, chinidínsulfát, lidokaín, pyromecaín, propafenón, aprindín);
 2. znížiť vplyv adrenergných impulzov (metoprolol, propranolol, nebivolol, timolol);
 3. predĺžiť trvanie akčného potenciálu žiaruvzdorného obdobia (hlavnými zástupcami sú amiodarón, dofetilid, nibentan);
 4. zamerané na blokovanie pomalých vápnikových kanálov (verapamil, bepridil atď.).

Všetky lieky sa majú používať v prísnom súlade s pokynmi a odporúčaniami lekára, pretože nesprávne dávkovanie, spôsob použitia môže znížiť krvný tlak, zhoršiť súčasný stav.

Elektrická pulzná terapia alebo EIT je efektívny spôsob liečby arytmií rôznych typov pomocou elektrického prúdu. Používa sa na zmiernenie tachykardie, s rozvojom srdcového zlyhania, zhoršenia krvného zásobovania srdca, mozgu, je to nevyhnutné v kritických podmienkach. Ak sú lieky neúčinné, je predpísaná terapia.

Defibrilátor vytvára elektrický prúd, pomocou ktorého sa v určitom okamihu pri činnosti srdca dodáva výboj. Počas procedúry sa pevne aplikujú 2 elektródy na hrudník alebo priamo na oblasť srdca. Veľkosť výboja sa pohybuje od 200 do 360 J s externým alebo 12,5-25 J s interným EIT. Na zmiernenie bolesti sa na urýchlenie rehabilitačného obdobia odporúča krátkodobo pôsobiaca anestézia.

Ak srdcová dysfunkcia pretrváva, pri liečbe arytmie je potrebné zmeniť životný štýl, normalizovať stravu a vyhnúť sa stresovým situáciám. Vyžadujú sa pravidelné konzultácie s kardiológom a dynamické monitorovanie.

V osobitných prípadoch sa vyžaduje okamžitá CT bez ohľadu na antikoagulačný stav. Neplánovaná CV sa vykonáva, ak je predsieňová fibrilácia hlavným faktorom pri vzniku srdcového zlyhania, hypotenzie, zhoršovania priebehu angíny pectoris..

Núdzový CV sa vykonáva aj bez antikoagulačnej trojtýždňovej terapie, ak doba zistenej fibrilácie predsiení nie je dlhšia ako 2 dni. Ak sú stanovené časové obdobia prekročené alebo neznáme, je potrebný trojtýždňový príjem antikoagulancií.

Pri urgentnom postupe sa nefrakcionovaný heparín (UFH) alebo heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMWH) injikuje intravenózne subkutánne, kým sa nedosiahne INR. gt; 2.0.

Pri liečbe sa využíva lieková terapia, výživa a korekcia životného štýlu. Ak tieto možnosti nie sú účinné a choroba postupuje, skúsi sa iný prístup. Kardioverzia arytmie sa nemusí predpísať pre každú osobu. Predtým, ako sa pacient odkáže na zákrok, sa berú do úvahy možné komplikácie a kontraindikácie, v závislosti od charakteristík osoby.

Kardioverzia je rad opatrení zameraných na obnovenie sínusového rytmu pomocou antiarytmických liekov. Ak je to potrebné, pôsobia na srdcový sval elektrickým prúdom s určitým napätím cez senzory špeciálneho zariadenia.

Najskôr sa uskutoční kardioverzia indukovaná liečivom. Ak je pokus neúspešný, je pacientovi zobrazený elektrický signál. S jeho pomocou je možné pôsobiť na chaoticky sa šklbajúce myokardiálne vlákna. Po silnom impulze u väčšiny pacientov sa rytmus stáva sínusovým. Normálna funkcia srdca vám umožňuje vrátiť sa k normálnemu rytmu života a eliminovať nepríjemné prejavy arytmie.

V závislosti od indikácie a stavu pacienta sa vykonáva lekárska, elektrická alebo hybridná kardioverzia.

Liečba je antiarytmikami. Antikoagulačná terapia je indikovaná pred ich užívaním. Ak dôjde k záchvatu, začatie liečby je účinnejšie počas prvých dvoch dní. V tomto prípade je pravdepodobnosť obnovenia rytmu zaznamenaná u 90% pacientov. V budúcnosti pravdepodobnosť klesne na 30%.

Liečba sa uskutočňuje orálnym podávaním a intravenóznym podávaním liekov. Pre prvú metódu použite

. Prvé dve sú predpísané v neprítomnosti organických lézií. Amiodarón sa používa v prítomnosti anatomických prejavov.

Dávkovanie je predpísané iba lekárom. Po úľave od akútneho záchvatu môže liečba pokračovať doma. Hlavné riziko kardioverzie vyvolanej liečivom je vysoké riziko rozvoja intoxikácie.

Dôležité! Tento typ elektrokardiografie je účinný iba v 70% prípadov..

elektrický

Tento typ liečby sa považuje za jeden z najspoľahlivejších. Podstata postupu spočíva v tom, že na srdcový sval pôsobí krátkodobý účinok prúdu cez sternum. V tomto prípade dochádza k jednostupňovej depolarizácii všetkých buniek myokardu. Vytvárajú elektrické vzrušenie. Zdá sa, že sa srdce reštartuje a ako výsledok začína pracovať s pravidelnou frekvenciou..

Depolarizácia celého myokardu sa vykonáva súčasne v anestézii. Aby sa to uskutočnilo, elektródy sa pritlačia k hrudníku. Jeden je na pravej strane blízko druhého rebra. Druhá strana je vľavo blízko piateho rebra.

Výboj prúdu sa spustí pri výdychu. Počiatočná hodnota je 200 J, sekundárna hodnota je 270. Ak nedôjde k účinku, pacient je otočený na bok, jedna z elektród je umiestnená na chrbte.

Súbežne s kardioverziou sa odporúča zaznamenať elektrokardiografiu a sledovať krvný tlak.

Existuje niekoľko typov elektrickej pulznej kardioverzie. Ak sú vonkajšie, elektródy sú umiestnené po celej oblasti srdca. Vnútorné je charakterizované priamym účinkom na tento orgán. Pri vykonávaní sa transezofágová elektróda vkladá pažerákom do úrovne srdca, druhá zostáva vonku. Katéter sa zavedie cez žilu.

Hybrid

Terapia zahŕňa lieky a elektrické. Najskôr sú predpísané lieky. Ak neexistujú známky zotavenia, vykonáva sa elektrická kardioverzia na fibriláciu predsiení.

Elektrická obnova sínusového rytmu kardioverziou je indikovaná v prítomnosti supraventrikulárnych typov arytmií (supraventrikulárnych), ako aj pri určitých typoch fibrilácie predsiení, ktorá zahŕňa fibriláciu predsiení (fibriláciu) a predsieňový flutter. Synchronizácia s komorovými komplexmi je potrebná pri takých rytmických poruchách, preto je tu defibrilácia nielen neúčinná, ale aj nebezpečná..

Tieto typy arytmií - paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, predsieňová tachyarytmia, tachykardia z AV (atrioventrikulárneho) spojenia, predsieňová fibrilácia - sa vyznačujú vznikom cirkulujúcej excitačnej vlny typu s opakovaným vstupom, oslabením alebo úplným zastavením sínusového uzla (kardiostimulátor). ako aj v niektorých prípadoch chaotická kontrakcia všetkých svalových vlákien v predsieňovom tkanive, ako je to v prípade fibrilácie predsiení.

Hlavnou indikáciou kardioverzie je prítomnosť paroxysmu (náhly atak) tachykardie alebo tachyarytmie u pacienta, ktorý sa nedá zastaviť obvyklým podávaním liekov..

Osobitne je potrebné zdôrazniť indikácie pre elektrickú kardioverziu pri fibrilácii predsiení:

 1. Neefektívnosť kardioverzie liekov (podávanie antiarytmík) pri paroxysmálnych arytmiách u osôb so znakmi na kardiograme myokardovej ischémie, akútneho infarktu myokardu, ako aj pri výskyte výrazného zníženia krvného tlaku (hypotenzia) a závažného srdcového zlyhania,
 2. Prítomnosť paroxysmu predsieňovej fibrilácie spolu so syndrómom SVC (Wolff-Parkinsonov-Whiteov syndróm, plný rozvoja komorovej fibrilácie),
 3. Extrémne ťažko tolerované príznaky paroxyzmálnej fibrilácie predsiení,
 4. Neznášanlivosť na liečivé antiarytmiká,
 5. Časté relapsy paroxyzmálnej fibrilácie predsiení v krátkych intervaloch,
 6. Očakávaná vyššia účinnosť elektrickej kardioverzie ako lieková terapia u pacientov s pretrvávajúcou fibriláciou predsiení (trvajúca viac ako týždeň, ale schopná obnoviť správny rytmus),
 7. Vykonávanie hybridu (súčasné použitie liekov a elektroterapia) s pretrvávajúcou fibriláciou predsiení.

Primárnou indikáciou defibrilácie sú komorové, život ohrozujúce arytmie ohrozujúce život. Patria sem pretrvávajúca komorová tachykardia, ktorá nereaguje na liečbu liekmi, najmä ak je sprevádzaná znížením krvného tlaku alebo rozvojom akútneho srdcového zlyhania, ako aj fibrilácia (blikanie) a komorové flutterovanie. V druhom prípade je metódou voľby defibrilácia, pretože takéto poruchy rytmu sú sprevádzané klinickou smrťou..

Vzhľadom na skutočnosť, že defibrilácia sa takmer vždy vykonáva v núdzových situáciách, podľa zásadných indícií sa jej príprava nevyžaduje. Podobne sa nevyžaduje príprava na kardioverziu v núdzových prípadoch, napríklad v prípade paroxyzmálnej fibrilácie predsiení v kombinácii s priťažujúcimi kritériami (angina pectoris, srdcový infarkt, antiarytmická intolerancia) uvedenými vyššie..

 1. Recept číslo 1. Koňský gaštan je vynikajúci liek. Aby ste si pripravili potrebnú tinktúru, musíte zobrať zelené plody tejto rastliny a rozdrviť ich v trecej miske. Potom nalejte výsledné suroviny do jednej pohára a nalejte do 300 gramov alkoholu. Toto zloženie je potrebné trvať 20 kalendárnych dní výlučne na tmavom mieste. Po uplynutí požadovaného časového obdobia sa musí tinktúra filtrovať a užívať každý deň pred spaním, 10 kvapiek na jednu polievkovú lyžicu vody. Celý liečebný cyklus by mal byť asi šesť mesiacov.
 2. Recept číslo 2. Yarrow v boji proti tejto chorobe. Aby táto rastlina pomohla úplne obnoviť srdcový rytmus, musíte si vziať čerstvú rastlinu a dobre ju rozdrviť. Potom musíte vytlačiť všetku šťavu, aby ste si pripravili jednu polievkovú lyžicu drogy. Vylisovaná šťava sa musí vypiť pred jedlom a vypiť stovkou vody.
 • obnova a zachovanie sínusového rytmu;
 • kontrola komorovej frekvencie pri udržiavaní nepravidelného rytmu.
 1. Pre arytmie sa odporúča použiť tinktúru z hlohového ovocia.
 2. Odvar z bobúľ kalina je vynikajúcim liekom na arytmiu. Konzumujte 100 ml súčasne 2-3 krát denne.
 3. Šípkový čaj je možné použiť ako arytmický prostriedok. Pite 2-3 krát denne.
 4. Ako profylaktický prostriedok môžete použiť zmes pripravenú z jadier vlašských orechov, citrónu, sušených marhúľ a hrozienok. Všetky prísady sa musia brať v rovnakom pomere a stočiť do mlynčeka na mäso. Pridajte do zmesi med a premiešajte. Jedzte 1 polievkovú lyžicu ráno na lačný žalúdok.

Označenia postupu

Abnormálny srdcový rytmus môže byť pre pacienta život ohrozujúci. V niektorých prípadoch si pacient neuvedomuje prítomnosť arytmie, v iných prípadoch tento stav vedie k vážnemu záchvatu, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.Ak je srdcový rytmus narušený natoľko, že sa zvyšuje pravdepodobnosť úmrtia, lekári sa uchyľujú k defibrilátoru. Pred použitím tohto opatrenia sa musíte uistiť, že je to potrebné..

Elektrický šok je indikovaný na fibriláciu a tachyarytmie. Eliminácia srdcových arytmií pomocou elektrického impulzu sa nazýva kardioverzia. Vykonáva sa odlišne v závislosti od stavu pacienta a naliehavosti postupu. Ako viete, srdce sa sťahuje kvôli sínusovému uzlu, ktorý dodáva elektrické impulzy a spôsobuje kontrakciu myokardu..

Kardioverzia funguje rovnako. S pomocou prúdu je srdce nútené sťahovať sa v správnom rytme a požadovanej frekvencii.Tento postup môže mať následky a kontraindikácie, že v núdzových prípadoch (v prípade srdcovej zástavy) je povinný, pretože je súčasťou resuscitačného postupu. Kardioverzia sa vyžaduje v nasledujúcich prípadoch:

 • Fibrilácia predsiení. V tomto prípade nerovnomerne prichádzajú impulzy do myokardu, svalové vlákna sa sťahujú veľmi rýchlo a chaoticky, zatiaľ čo sú neproduktívne. Dôvodom môžu byť srdcové patológie (zlyhanie srdca, kardioskleróza, srdcové choroby). Náhla smrť v dôsledku fibrilácie predsiení je veľmi vysoká, preto sa často odporúča kardioverzia.
 • Komorová fibrilácia. Toto je nebezpečný stav, pri ktorom sa steny komôr sťahujú vysokou rýchlosťou (300 úderov za minútu), ale čerpacia funkcia srdca sa zastaví. Krv neprúdi do orgánov a tkanív, čo vedie k smrti pacienta do 10 minút, ak nie je poskytnutá lekárska starostlivosť.
 • Predsieňová tachykardia. Predsieňová tachykardia je častá, najmä u starších pacientov. Prognóza je spravidla priaznivá. Toto ochorenie sa nepovažuje za život ohrozujúce, ale v niektorých prípadoch vznikajú komplikácie a ďalšie poruchy rytmu, ktoré je potrebné korigovať elektrickým prúdom..
 • Komorová tachykardia. Toto je jedno z najnepriaznivejších porúch rytmu, ktoré sa vyskytujú počas infarktu myokardu. Riziko náhlej zástavy srdca je veľmi vysoké, takže pacient potrebuje neodkladnú lekársku starostlivosť.

Kardioverzia sa môže predpísať plánovaným spôsobom. V tomto prípade je pacient pripravený na zákrok..

Srdce, ktoré sa náhle zastavilo, sa môže spustiť defibrilátorom. Kardioverzia je o elektrickom šoku cez elektródy pripojené k hrudníku pacienta. Abnormálny srdcový rytmus môže byť veľmi život ohrozujúci, pretože vedie k zlej cirkulácii do iných orgánov vrátane mozgu.

 • Pacient sa vyšetrí, vykoná sa EKG, vyjasní sa diagnóza a potvrdí sa kardioverzia.
 • Príprava je nevyhnutná. Aby sa predišlo vzniku krvných zrazenín, pacient pred liečbou užíva antikoagulanciá na zníženie zrážanlivosti krvi..
 • Procedúra sa vykonáva nalačno, preto sa neodporúča jesť v deň kardioverzie.
 • Anestézia sa používa na spánok pacienta a potom sa pomocou defibrilátora vykoná 1 alebo viac šokov na normalizáciu srdcovej frekvencie..
 • Po zákroku je pacient premiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti a nejaký čas sledovaný.

Štátna lekárska univerzita v Saratove IN A. Razumovsky (SSMU, masmédiá) Úroveň vzdelania - špecialista 1990 - Ryazanský lekársky inštitút pomenovaný po akademikovi I.P. Pavlova Elektrická kardioverzia je postup používaný na liečbu nepravidelného srdcového rytmu. Predpokladá použitie elektrického výboja na zmiernenie útoku arytmie.

Postup sa odporúča alebo je možný, ak existuje:

 • Chronická alebo paroxyzmálna fibrilácia predsiení viac ako 48 hodín
 • akútne srdcové zlyhanie;
 • neznášanlivosť alebo neúčinnosť antiarytmík;
 • fibrilácia predsiení bez vážnych príznakov narušeného prietoku krvi cez cievy;
 • častejšie relapsy (viac ako tri v priebehu šiestich mesiacov), a to napriek použitiu antiarytmík.

Elektrická pulzná terapia je kontraindikovaná v nasledujúcich prípadoch:

 • tachyarytmia v dôsledku predávkovania srdcovými glykozidmi;
 • silné otravy alkoholom;
 • nekompenzované srdcové zlyhanie (okrem mimoriadnych udalostí);
 • hypertyreóza na zníženie hladiny hormónov produkovaných štítnou žľazou;
 • trombus v ľavej predsieni;
 • hypokaliémia;
 • neschopnosť používať celkovú anestéziu;
 • kompletný kardioventrikulárny blok.

Elektrické HF vyžaduje použitie šokovej terapie. Krátkodobé napájanie elektrickým prúdom obnovuje srdcový rytmus.

Mimo KV

Počas postupu sa vyžaduje synchronizácia defibrilátora s EKG, aby nedošlo k elektrickej stimulácii počas zraniteľného štádia srdcového cyklu. Asynchrónny výboj môže spôsobiť fibriláciu komôr. Pri štandardnom externom CV sú k hrudnej kosti pripojené dve elektródy: na úrovni druhého rebra napravo a v piatom medzikostálnom priestore naľavo.

Ak je pacient pri vedomí, dostávajú krátkodobo pôsobiace barbituráty alebo sedatíva. Počas procedúry je prítomný lekár, ktorý v prípade potreby vykonáva tracheálnu intubáciu Počiatočná hladina energie elektrického výboja závisí od typu arytmie. Napríklad pri supraventrikulárnej tachykardii a predsieňovom fluttere sa pri prvom pokuse použije výboj 50 J av prípade komorovej fibrilácie 200 J.

Ak nie je úspešná, energia sa pred ďalším pokusom zvýši a časový interval medzi otrasmi sa minimalizuje. Vyžaduje sa iba vyhodnotenie účinnosti defibrilácie a nasledujúceho šoku. Ak sa počas prvých troch pokusov neobnoví normálny srdcový rytmus, štvrtá expozícia sa uskutoční po zavedení antiarytmika..

Všeobecne sa lekári nesnažia vykonať postup s nízkym energetickým výbojom, pretože každá elektrická stimulácia „zatvrdzuje“ srdcový sval a znižuje jeho náchylnosť na následné výboje. Podľa lekárskych štatistík je vyššia počiatočná energia efektívnejšia. Obnovenie srdcového rytmu pri nízkom elektrickom prúde (100 J) je úspešné iba v 14% prípadov.

Procedúra je najúspešnejšia pri šoku 360 J. Navyše, jeden vysokofrekvenčný šok nespôsobí poškodenie myokardu menej často ako viacero nízkoenergetických šokov. Tradičná externá kardioverzia zvyčajne získala kladné hodnotenie..

Interné HF

Energia potrebná na zastavenie fibrilácie predsiení je vysoká a výsledky nie sú vždy uspokojivé. Alternatívou je interná defibrilácia. Vykonáva sa pomocou nízkofrekvenčnej elektrickej stimulácie elektródami, ktoré sa aplikujú priamo na srdce.Vnútorný životopis zahŕňa použitie elektrického výboja s výkonom menším ako 15 kJ..

Nevyžaduje sa celková anestézia. Dostatočná sedácia: Túto metódu možno považovať za bezpečnú, ak nezohľadňujete potrebu invazívnej intervencie a katetrizácie u pacientov užívajúcich antikoagulanciá. Štúdie preukázali, že interný CV je účinnejší ako klasický.

 • Arytmia so život ohrozujúcimi komplikáciami vo forme akútneho zlyhania myokardu.
 • Pretrvávajúce a prerušované formy tachyarytmie, ktoré nereagujú na liečbu drogami alebo sú sprevádzané klinickými prejavmi počas liečby.

  Kardioverzia môže obnoviť normálny srdcový rytmus v 90% prípadov, ale pre stabilný výsledok a nízku mieru komplikácií je nevyhnutný starostlivý výber pacientov pre túto liečebnú metódu (vylučovacie faktory sú uvedené v príslušnej časti článku). Tento postup obnovenia rytmu sa podľa rôznych kliník pohybuje v rozmedzí od 60 do 80%.

  Pri narušení rytmu srdcových kontrakcií typom tachyarytmií sa vo vodivom systéme srdca vytvárajú patologické kruhy obehu elektrického impulzu, čo núti srdce a (alebo) jeho časti častejšie sa sťahovať, ako by malo byť. Toto narušenie myokardu vedie k úbytku orgánov a rozvoju srdcového zlyhania..

  Vykonávanie kardioverzie Kardiológovia alebo v špecializovaných strediskách arytmológovia sa zaoberajú riešením potreby vymenovania a priamo vykonávajú plánovanú kardioverziu. V prípade život ohrozujúcej arytmie postup vykonávajú pohotovostní lekári alebo anestéziologickí resuscitátori..

  V prípade núdze, keď dôjde na záchranu životov, pred kardioverziou neexistuje špeciálny výcvik. Ak to čas dovolí, podá sa ľahká intravenózna sedácia (sedácia) a procedúra sa začne. Vo viac ako 95% prípadov sa obnovenie normálneho srdcového rytmu pomocou prúdu bežne vykonáva..

  Pred zákrokom

  • Ultrazvuk (ultrazvuk) srdca sa vykonáva tak, aby sa vylúčili krvné zrazeniny v predsieni: ak sú prítomné, kardioverzia sa odloží o 4 až 6 týždňov, až sa zrazeniny úplne absorbujú..
  • Na zabránenie tromboembolických komplikácií (pohyb krvných zrazenín cez žily do ciev pľúc alebo mozgu) sa predpíšu na 3–7 dní riedidlá krvi (Warfarin, Pradaxa, Ksarelto, Eliquis)..
  • Za 5 až 7 dní sú srdcové glykozidy (digoxín) zrušené, hladina draslíka v krvi je upravená tak, aby sa zabránilo kardiostimulácii po kardioverzii.
  • Liečba sprievodnej kardiovaskulárnej patológie (hypertenzia, myokardiálna nedostatočnosť, lieky sa vyberajú na normalizáciu rytmu).
  • Bezprostredne pred zákrokom nejedzte jedlo a vodu po dobu 8-10 hodín.
  • Premedikácia (podávanie sedatív) pred kardioverziou sa vykonáva iba u emočne nestabilných pacientov, aby sa zabránilo vysokému krvnému tlaku..
  • Plánovaná liečba sa vykonáva iba na operačnej sále, ktorá vám umožňuje podať anestéziu, sledovať vitálne indikácie pacienta (srdcový rytmus, tlak) av prípade potreby vykonať komplex resuscitačných opatrení.
  • Na monitorovanie srdca sa aplikujú elektródy EKG a anestetický tím podáva intravenóznu anestéziu (krátkodobo).
  • Doštičky elektród kardiovaskulárneho prístroja sa umiestnia na predný a bočný povrch hrude v projekcii srdca..
  • Všetky moderné zariadenia na vykonávanie elektrickej impulznej terapie sú vybavené synchronizátorom so srdcovou frekvenciou pacienta: uprostred komorovej kontrakcie (R vlna v EKG) musí byť aplikovaný prúdový výboj, aby sa zabránilo komorovej fibrilácii.
  • Výboj sa aplikuje pri výdychu, počiatočná hodnota je 200 J. Ak je neúčinný, aplikuje sa druhý výboj 270 J. Ak po tom, čo nedôjde k obnoveniu rytmu, sú elektródy na hrudi umiestnené pred a za, postup sa opakuje ako prvý..

  Príprava na plánovanú obnovu srdcového rytmu

  Pacient sa nemôže pripraviť na núdzovú kardioverziu - vykonáva sa v prípade silného záchvatu a výskytu komplikácií. Lekári však najčastejšie predpisujú plánovaný zásah, ktorý sa vykonáva v nemocničnom prostredí bez ohrozenia života pacienta. Ako sa pripraviť na zásah elektrickým prúdom?

  1. Je potrebné podrobiť sa komplexnému vyšetreniu - vykonať nielen EKG, ale aj ultrazvuk srdca, podstúpiť Holterovu štúdiu, odobrať vzorky na identifikáciu maximálneho zaťaženia svalu;
  2. Vykoná sa krvný test - obsah draslíka by nemal prekročiť 5 mmol / liter;
  3. Antiarytmiká sa musia prestať užívať 2-3 dni pred zákrokom;
  4. V deň predpísania zákroku by ste mali úplne prestať fajčiť, piť vodu a jedlo.

  V prípravnej fáze by nemali byť žiadne zvláštne problémy, stačí správne diagnostikovať, rozhodnúť sa o metóde liečby a ísť do nemocnice.

 • Existujúca krvná zrazenina v ľavej predsieni alebo v jej uchu sa zlomí v dôsledku predsieňových kontrakcií.
 • Na pozadí CV dochádza k poklesu funkcie ľavej predsiene a zhoršeniu prietoku krvi, čo vedie k tvorbe trombu.

  Z dôvodu zvýšeného rizika krvných zrazenín sa antitromboliká predpisujú bez problémov. Je potrebné udržiavať INR 2,0 až 3,0 (požadovaná úroveň zrážania krvi) po dobu 3 až 4 týždňov.Obnovenie srdcového rytmu elektrickým prúdom pod kontrolou transesofágovej echokardiografie sa používa ako alternatíva v prípade zvýšenej hrozby vzniku trombu v ľavej predsieni alebo v jej uchu, existuje riziko rozvoja krvácanie pri antikoagulácii alebo je potrebné včasné CV.

  Ak sa počas transesofágovej echokardiografie nezistil žiadny trombus, je možné znížiť povinnú 21-dňovú antikoagulačnú terapiu. Ak sa nájde krvná zrazenina, uskutoční sa liečba warfarínom a inými antagonistami vitamínu K a TEE sa opakuje. Po rozpustení trombusu je povolený CV.Odporúčania na prevenciu tvorby trombov sa musia dodržiavať bez ohľadu na typ kardioverzie. Pacient sa považuje za pripravený na zákrok, ak sú splnené tieto podmienky:

  • pacient je oboznámený s možnými komplikáciami a dal mu písomný súhlas;
  • obsah draslíka v krvi je 4,5–5,0 mmol / l (v prípade hypokaliémie je intravenózne predpísaná zmes glukózy a draslíka);
  • INR gt; 2,0;
  • v mieste uloženia dosiek sa musia vlasy odstrániť;
  • pacient nejedol tuhé jedlo a vodu 6 hodín pred CV.

  Predpokladá sa, že za riziko rozvoja embólie sú zodpovedné dva faktory:

  1. Existujúca krvná zrazenina v ľavej predsieni alebo v jej uchu sa zlomí v dôsledku predsieňových kontrakcií.
  2. Na pozadí CV dochádza k poklesu funkcie ľavej predsiene a zhoršeniu prietoku krvi, čo vedie k tvorbe trombu.

  Z dôvodu zvýšeného rizika krvných zrazenín sa antitromboliká predpisujú bez problémov. Je potrebné udržiavať INR 2,0 - 3,0 (požadovaná hladina zrážania krvi) počas 3 až 4 týždňov.

  Obnovenie srdcového rytmu elektrickým prúdom pod kontrolou transesofágovej echokardiografie sa používa ako alternatíva v prípade zvýšenej hrozby vzniku trombu v ľavej predsieni alebo v uchu, pri antikoagulácii existuje riziko krvácania alebo sa vyžaduje včasné CV..

  Ak sa počas transesofágovej echokardiografie nezistil žiadny trombus, je možné znížiť povinnú 21-dňovú antikoagulačnú terapiu. Ak sa nájde krvná zrazenina, uskutoční sa liečba warfarínom a inými antagonistami vitamínu K a TEE sa opakuje. Po rozpustení trombu je CV povolený.

  Mali by sa dodržiavať odporúčania na predchádzanie vzniku krvných zrazenín bez ohľadu na typ kardioverzie.

  Prípravky na obnovenie srdcového rytmu

  Lieky na obnovenie srdcového rytmu neovplyvňujú konkrétnu príčinu arytmie, ale celý vodivý systém ako celok. Toto je veľká nevýhoda liekovej terapie - nemôže úplne vyliečiť arytmiu. To však neznamená, že použitie tabliet na obnovenie srdcového rytmu je zbytočné. Aj takýto účinok môže predĺžiť život pacienta o mnoho rokov a nemenej dôležité, zlepšiť jeho kvalitu..

  Univerzálny liek na obnovenie srdcového rytmu nebol doteraz vynájdený. Rôzne arytmie sa od seba úplne líšia, preto sa lieky na ne vyberajú s odlišným mechanizmom účinku. Hlavným cieľom liekovej terapie sú tzv. Iónové kanály v bunkách srdcového svalu. Sú to zložky bunkovej steny zodpovedné za transport iónov medzi cytoplazmou bunky a medzibunkovým priestorom..

  Aj keď antiarytmiká nie sú ideálne na obnovenie srdcového rytmu, môžu zachrániť život doma. Pacient by sa mal opýtať svojho lekára, ako obnoviť srdcový rytmus doma. Po podrobnom vyšetrení sa lekár dozvie o arytmii a jej príčinách dostatočne hlboko, aby predpovedal možné komplikácie. Iba v tomto prípade si môžete zvoliť účinný liek, ktorý bude užitočný pri útokoch..

  Existujú prípady, keď v počiatočnom štádiu užívania niektorých liekov zostáva pacient v nemocnici pod dohľadom lekára.

  Je to nevyhnutné, aby odborníci mohli presne sledovať rytmus srdca a všetky reakcie tela na metódu liečby. Takáto terapia môže viesť k zlepšeniu celkového stavu pacienta o 30-60 percent. Aj keď po určitom čase môžu lieky užívané pacientom stratiť svoju účinnosť.

  Vzhľadom na túto skutočnosť má špecialista možnosť predpísať niekoľko rôznych antiarytmických liekov. Vždy treba pamätať na to, že všetky lieky na liečbu arytmií má predpisovať iba kvalifikovaný odborník. Faktom je, že niektoré lieky majú dosť závažné kontraindikácie..

  Lieky na obnovenie srdcového rytmu neovplyvňujú konkrétnu príčinu arytmie, ale celý vodivý systém ako celok. Toto je veľká nevýhoda liekovej terapie - nemôže úplne vyliečiť arytmiu. To však neznamená, že použitie tabliet na obnovenie srdcového rytmu je zbytočné. Aj takýto účinok môže predĺžiť život pacienta o mnoho rokov a nemenej dôležité, zlepšiť jeho kvalitu..

  Univerzálny liek na obnovenie srdcového rytmu nebol doteraz vynájdený. Rôzne arytmie sa od seba úplne líšia, preto sa lieky na ne vyberajú s odlišným mechanizmom účinku. Hlavným cieľom liekovej terapie sú tzv. Iónové kanály v bunkách srdcového svalu. Sú to zložky bunkovej steny zodpovedné za transport iónov medzi cytoplazmou bunky a medzibunkovým priestorom..

  Pretože elektrická aktivita v biologických tkanivách priamo súvisí s rovnováhou elektrolytov, úprava rovnováhy môže tiež regulovať činnosť vodivého systému, hoci antiarytmiká nemožno označiť za ideálny spôsob obnovenia srdcového rytmu, ale doma môžu zachrániť životy. Pacient by sa mal opýtať svojho lekára, ako obnoviť srdcový rytmus doma..

  Prevencia tromboembolických komplikácií

  Lekárska kardioverzia je jednoduchšia, ale menej uspokojivá. Hlavným nebezpečenstvom je hrozba otravy antiarytmikami. Riziko komplikácií s elektrickým CV je omnoho nižšie. Stále však existuje, preto sa na zákrok vyžaduje písomný súhlas pacienta..

  • pľúcny edém;
  • systémová embólia;
  • poruchy dýchania;
  • zastavenie sínusového uzla;
  • arteriálna hypotenzia;
  • poškodenie myokardu;
  • dysfunkcia kardiostimulátora;
  • ventrikulárna tachykardia;
  • popálenie kože v dôsledku nesprávneho umiestnenia lyžičiek defibrilátora;
  • komplikácie celkovej anestézie;
  • bolesť svalov v dôsledku nedobrovoľnej kontrakcie svalového tkaniva.

  Ak sa CV vykonáva v správnych podmienkach a kompetentným personálom, riziko komplikácií sa minimalizuje. Nebezpečenstvo pri postupe nie je vyššie ako pri prvom.

  U asi 20% pacientov sa príznaky objavia do dvoch rokov. Stáva sa to hlavne u starších ľudí, ktorým bola diagnostikovaná zväčšená komora a predsieň..

  Procedúra sa vykonáva v nemocničnom prostredí. Potom sú pacienti v intenzívnej starostlivosti niekoľko hodín a až potom sú presunutí na všeobecné oddelenie. V prvých 24 hodinách je predpísaný odpočinok. Lekári monitorujú činnosť srdca, ako aj krvný tlak. V priemere po 3 až 5 dňoch dochádza k vybíjaniu.

  Doma sa odporúča vzdať sa vedenia vozidla a alkoholu po dobu niekoľkých dní. Zobrazené je kompletné dietetické jedlo. Lieky sa používajú iba podľa pokynov.

  Pravdepodobnosť komplikácií po kardioverzii je nízka. Výskyt rizika negatívnych následkov je vo väčšej miere ovplyvnený charakteristikami tela pacienta. Aby sa tomu predišlo, pred vykonaním sa zobrazí dôkladná diagnóza stavu pacienta..

  Možné komplikácie zahŕňajú:

  • Poškodenie pokožky popálením.
  • Poškodenie myokardu. Toto je najbežnejšia komplikácia, ktorú možno pozorovať v 30% prípadov. Spravidla prechádza samostatne najneskôr o hodinu neskôr. Trauma sa deteguje na elektrokardiograme.
  • Zvýšenie počtu markerov v krvi, čo naznačuje poškodenie myokardu. Pri uskutočňovaní biochemickej analýzy sa detegujú enzýmy laktát dehydrogenáza, kreatín fosfokináza a proteín myoglobín. Komplikácia sa vyskytuje iba u 10% pacientov. Liečba nie je potrebná, stav sa do 5 dní vráti k normálu.
  • Bradykardia. V menej ako 5% prípadov je zaznamenaný pokles srdcovej frekvencie. Na jej normalizáciu sa podáva atropín.
  • Ukončenie činnosti srdca. Komplikácia sa vyskytuje aj u menej ako 5% pacientov. K zotaveniu dôjde samo o sebe do 10 sekúnd.
  • Zrútiť. U približne 3% pacientov poklesne krvný tlak, vedomie je narušené. Prebiehajú resuscitačné opatrenia.
  • Pľúcny edém. Príznaky zvýšenej hladiny tekutín v pľúcnom tkanive sa pozorujú v 2,5% prípadov. Liečba sa vykonáva v intenzívnej starostlivosti.
  • Tromboembolizmus. U približne 5% pacientov, ktorí predtým neboli liečení riedením krvi, sa objavia krvné zrazeniny v dôsledku porúch rytmu. V niektorých prípadoch sa zlomia a voľne sa pohybujú tepnami a žilami. Existuje riziko zablokovania malých plavidiel. Ošetrenie sa uskutočňuje riedidlami krvi. U pacientov podstupujúcich antikoagulačnú liečbu sa riziko tromboembólie vyskytuje v 1% prípadov.
  • Mŕtvica. Nástup tohto ochorenia u pacientov starších ako 65 rokov je pozorovaný v 5% prípadov, u ľudí mladších ako tento vek - u 1%. Riziko sa zvyšuje u pacientov s anamnézou infarktu myokardu alebo angíny pectoris.
  • Chaotické kontrakcie komôr. Pre normalizáciu sa aktuálny výboj opäť spustí. Pozorované u menej ako 0,5% pacientov.

  V niektorých prípadoch je kardioverzia neúspešná. V takom prípade sa odporúča skontrolovať obsah draslíka v krvi pacienta. Kontroluje sa tiež zariadenie: energetické ukazovatele, stav „lyžičiek“. V prípade potreby sa preukáže, že boli nahradené novými. Niekedy pomáha zmena polohy pacienta.

  Ultrazvukové vyšetrenie srdcových komôr sa vykonáva bezprostredne pred zákrokom, aby sa vylúčila prítomnosť krvných zrazenín

  V oficiálne akceptovanej terminológii je rozdiel medzi kardioverziou a defibriláciou taký, že v prvom prípade sa používajú šoky, ktoré sú synchronizované pomocou EKG s komorovými komplexmi (QRS), a v druhom prípade nie sú synchronizované..

  V praxi to znamená, že kardioverzia je indikovaná pre niektoré typy arytmií a defibrilácia pre iné, inak sa nedá vyhnúť závažným komplikáciám. Preto by lekár mal takéto účinky vždy jasne zvážiť, pokiaľ ide o indikácie a kontraindikácie pre každého konkrétneho pacienta..

  Medzi nebezpečné následky patrí pľúcny edém, zlyhanie dýchacích ciest v dôsledku nedostatočného zmiernenia bolesti, pľúcna embólia, znížený krvný tlak a fibrilácia komôr s kardioverziou..

  Prevencia komplikácií je jasná definícia indikácií a kontraindikácií pre kardioverziu, ako aj zabezpečenie kompetentnej premedikácie a povinného mazania elektród a pokožky špeciálnym gélom.

  V závislosti od rizika trombózy sa pacientom podáva aspirín alebo perorálne antikoagulanciá (warfarín). Aspirín sa používa s nižším rizikom u pacientov mladších ako 60 rokov, bez organického poškodenia srdca a bez rizikových faktorov, medzi ktoré patrí zlyhanie srdca, ejekčná frakcia ľavej komory a arteriálna hypertenzia. Vo všetkých ostatných prípadoch sú predpísané antikoagulanciá..

  Nepretržitá liečba antikoagulanciami sa má vykonávať pod kontrolou špeciálneho indikátora, ktorý určuje riziko trombózy a krvácania, takzvaného medzinárodného normalizovaného pomeru (INR). Jeho cieľová úroveň by nemala byť pod 2,0. Na začiatku liečby sa INR zisťuje týždenne, so stabilizáciou stavu pacienta - mesačne.

  Lekárska kardioverzia je jednoduchšia, ale menej uspokojivá. Hlavným nebezpečenstvom je hrozba otravy antiarytmikami. Riziko komplikácií s elektrickým CV je omnoho nižšie. Stále však existuje, preto sa na zákrok vyžaduje písomný súhlas pacienta..

  Ak sa CV vykonáva v správnych podmienkach a kompetentným personálom, riziko komplikácií sa minimalizuje. Nebezpečenstvo pri postupe nie je vyššie ako pri prvom.

  V závislosti od rizika trombózy sa pacientom podáva aspirín alebo perorálne antikoagulanciá (warfarín). Aspirín sa používa s nižším rizikom u pacientov mladších ako 60 rokov, bez organického poškodenia srdca a bez rizikových faktorov, medzi ktoré patrí srdcové zlyhanie, ejekčná frakcia ľavej komory a arteriálna hypertenzia..

  Vo všetkých ostatných prípadoch sú predpísané antikoagulanciá. Nepretržitá liečba antikoagulanciami sa má vykonávať pod kontrolou špeciálneho indikátora, ktorý určuje riziko trombózy a krvácania, takzvaného medzinárodného normalizovaného pomeru (INR). Jeho cieľová úroveň by nemala byť pod 2,0. Na začiatku liečby sa INR zisťuje týždenne, so stabilizáciou stavu pacienta - mesačne.

  Prvá pomoc

  Pacient môže vykazovať rôzne príznaky, všetko závisí od typu arytmie. Tento stav je zvyčajne možné zistiť:

  • zrýchlená alebo znížená srdcová frekvencia (nad 100 úderov za minútu alebo menej ako 50);
  • letargia;
  • dýchavičnosť;
  • „Zlomený“ stav v celom tele;
  • časté nutkanie na močenie;
  • bolesť na hrudníku;
  • zvýšené potenie;
  • mdloby;
  • zastavenie dýchania a rozšírené zornice.

  Okrem týchto príznakov stále existuje slabosť a bolesť v hrudníku, ktorá je schopná dať čeľuste, krku a pažiam. Je pravdepodobné, že úzkosť dosiahne úroveň panického strachu. Niektoré príznaky sa dajú napraviť samostatne, zatiaľ čo iné sa môžu zhoršiť, ak nie je k dispozícii lieková terapia. Ak sa objavia akékoľvek príznaky, je naliehavo potrebné poradiť sa s lekárom.

 • Pacient sa musí pohodlnejšie posadiť, je žiaduce roztiahnuť vankúš pod jeho chrbát. Ak sa to stalo na ulici, potom môžete sedieť na lavičke, na tráve.
 • Potrebujete čerstvý vzduch, takže otvorte okno. Je vhodné odstrániť prebytočný odev, ktorý normálne tlačí alebo narúša dýchanie.
 • Takéto akcie tiež pomáhajú: mali by ste zadržiavať dych 14 až 16 sekúnd a potom kašľať.
 • Zvracanie môžete vyvolať stlačením na koreň jazyka. Uľahčuje to stav.
 • Jedzte kúsok zatuchnutého chleba.
 • Na tvár musíte aplikovať vlhkú studenú handričku alebo ju na niekoľko sekúnd spustiť do nádoby so studenou vodou.
 • Vhodné sú techniky manuálnej terapie. Zatlačte svoje viečka každých pár sekúnd.
 • Pre bolesti na hrudníku použite "Nitroglycerín".
 • Používa sa akupresúrna masáž. Ak to chcete urobiť, musíte počas 2 minút konať palcom v bode medzi palcom a zápästím druhej ruky..

  Takéto postupy sa často môžu zbaviť nepríjemných symptómov. Ako inak obnoviť rytmus srdca? Na tento účel použite „Valocordin“, „Corvalol“, „Valerian“. Beta-blokátory - „Anaprilín“, „Konkor“ alebo „Egilok“ sa považujú za účinné..

  Lekár musí informovať o hodnotách krvného tlaku a srdcovej frekvencie za posledných niekoľko dní. Je tiež dôležité spomenúť pravdepodobné faktory, ktoré by k tomu mohli viesť - alkohol, stres, lieky. Ak je vaša srdcová frekvencia nízka, mali by ste hlavu nakloniť dozadu, aby ste zabezpečili lepší prietok kyslíka. Na mdloby sú účinné kompresie hrudníka alebo umelé dýchanie.

  Arytmia sa môže vyskytnúť náhle a prejsť rovnako rýchlo, je to však alarmujúci signál, preto by ste ju nemali ignorovať. Užitočné sú konzultácie s kardiológom, najmä ak ste už mali problémy so srdcom.

  Dôležité! Ak sa blikajúca arytmia stala trvalou, obnovenie sínusového rytmu nie je možné bez pomoci lekárov. Vyžaduje sa dlhodobá liečba v nemocnici pod dohľadom lekárov.

  Ako obnoviť srdcový rytmus sami? Existujú pravidlá prvej pomoci. V prvom rade je však potrebné zavolať lekára, pretože nie všetky typy arytmií sa dajú liečiť bez použitia liekov, ktoré obnovujú srdcový rytmus..

  Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je položiť alebo sadnúť si pacienta, odstrániť všetky časti oblečenia, ktoré obmedzujú alebo zasahujú do dýchania, a poskytnúť mu prívod čerstvého vzduchu. Rýchle obnovenie srdcového rytmu pomôže:

  • sedatívum - čaj s mätou, balzamom citróna alebo tinktúrou zo sladkej mladiny;
  • 30 - 50 kvapiek Corvalol alebo Valokardin nielen zmierňuje nervové napätie, ale tiež rozširuje krvné cievy a spomaľuje pulz;
  • zadržiavanie dychu - musíte sa zhlboka nadýchnuť, dýchať po dobu 5 - 10 sekúnd a potom vydýchnuť a vykašľať;
  • umývanie studenou vodou a ak je to možné, stačí si ponoriť tvár do nádrže so studenou vodou a zadržať dych;
  • s trochou úsilia musíte zatlačiť na okuliare na 5 sekúnd, potom ich pustiť, niekoľkokrát opakovať.

  Pri silnom útoku môžete vyvolať zvracanie zatlačením na koreň jazyka.

  Ak je vzácny srdcový rytmus sprevádzaný únavou, mdloby, slabosťou, môžete prvú pomoc poskytnúť doma s improvizovanými prostriedkami, ktoré obnovia normálny srdcový rytmus:

  • dajte pacientovi pitie silného čaju alebo kávy, kofeín „osvieži“ krvné cievy a zvýši srdcový rytmus;
  • na tónovanie môžete použiť aj tinktúru ženšenu alebo eleuterokoka;
  • pohyb a akákoľvek fyzická aktivita pomôže normalizovať rytmus (chôdza po schodoch, cvičenie);
  • teplý kúpeľ.

  Všetky tieto činnosti sa musia vykonávať po zmeraní srdcovej frekvencie. Ak je srdcová frekvencia nižšia ako 40 úderov, je potrebná lekárska starostlivosť.

  Nie je možné obnoviť rytmus extrasystolom a fibriláciou predsiení pomocou domácich liekov. Tieto arytmie sú príznakmi závažných chorôb a liečia sa iba pomocou liekov. Lekár by vám mal povedať, ako správne obnoviť srdcový rytmus pomocou drog. Antiarytmiká môže predpisovať iba on, pričom berie do úvahy existujúce kontraindikácie a sprievodné ochorenia.

  Aby sa zmiernil stav počas útoku, pacient musí pohodlne sedieť alebo lepšie ľahnúť, odstrániť zovreté časti odevu a mať otvorený prístup na čerstvý vzduch. V prípade dlhodobého záchvatu musíte zavolať sanitku. Počas záchvatu predsieňovej fibrilácie, ktorý je dosť bolestivý, sa môžete pokúsiť obnoviť rytmus stimuláciou vagusu - vagus nervu, ktorý je zodpovedný najmä za inerváciu srdca.

  Musíte sa zhlboka nadýchnuť, držať nos a ústa a snažiť sa vydýchnuť silou. Táto metóda pomáha pri všetkých typoch arytmií, ale, bohužiaľ, nie u všetkých pacientov, najčastejšie sa drogy používajú na obnovenie rytmu pri fibrilácii predsiení. Ak sú tiež bezmocné, používa sa elektrická kardioverzia..

  Pacientom ponoreným do krátkeho spánku sa obnoví normálny rytmus pomocou synchronizovaného prúdového výboja. Následne sa udržovanie obnoveného rytmu vykonáva pomocou starostlivo vybranej liekovej terapie. Ak sa epizódy fibrilácie predsiení stanú oveľa menej časté, lieky sa môžu zrušiť..

  Liečba srdca nie je iba o liečení liekov. Vážená fyzická aktivita a nutričná korekcia sú nevyhnutné opatrenia na udržanie normálnej funkcie srdca.

  Takéto postupy sa často môžu zbaviť nepríjemných symptómov. Ako inak obnoviť rytmus srdca? Na tento účel použite „Valocordin“, „Corvalol“, „Valerian“. Beta-blokátory - „Anaprilín“, „Konkor“ alebo „Egilok“ sa považujú za účinné..

  Lekár musí informovať o hodnotách krvného tlaku a srdcovej frekvencie za posledných niekoľko dní. Je tiež dôležité spomenúť pravdepodobné faktory, ktoré by k tomu mohli viesť - alkohol, stres, lieky. Ak je vaša srdcová frekvencia nízka, mali by ste hlavu nakloniť dozadu, aby ste zabezpečili lepší prietok kyslíka. Na mdloby sú účinné kompresie hrudníka alebo umelé dýchanie.

  Nie je možné obnoviť rytmus extrasystolom a fibriláciou predsiení pomocou domácich liekov. Tieto arytmie sú príznakmi závažných chorôb a liečia sa iba pomocou liekov. Lekár by vám mal povedať, ako správne obnoviť srdcový rytmus pomocou drog. Antiarytmiká môže predpisovať iba on, pričom berie do úvahy existujúce kontraindikácie a sprievodné ochorenia.

  Aby sa zmiernil stav počas útoku, pacient musí pohodlne sedieť alebo lepšie ľahnúť, odstrániť zovreté časti odevu a mať otvorený prístup na čerstvý vzduch. Pri dlhšom útoku musíte zavolať sanitku.

  Pri útoku predsieňovej fibrilácie, ktorý je dosť bolestivý, sa môžete pokúsiť obnoviť rytmus stimuláciou vagusu - vagus nerv, ktorý je zodpovedný najmä za inerváciu srdca. Musíte sa zhlboka nadýchnuť, držať nos a ústa a snažiť sa vydýchnuť silou. Táto metóda pomáha pri všetkých typoch arytmií, ale, bohužiaľ, nie u všetkých pacientov.

  Najčastejšie sa lieky používajú na obnovenie rytmu predsieňovej fibrilácie. Ak sa preukáže, že sú bezmocné, použije sa elektrická kardioverzia. Pacientom ponoreným do krátkeho spánku sa obnoví normálny rytmus pomocou synchronizovaného prúdového výboja. Následne sa udržiava obnovený rytmus pomocou starostlivo vybranej liekovej terapie..

  Ak sa epizódy fibrilácie predsiení stanú oveľa menej častými, lieky sa môžu zrušiť. Všetky lieky v tomto prípade sú zamerané na prevenciu záchvatov. Lekári sú niekedy nútení nelieči fibriláciu predsiení, ale iba udržiavajú normálny srdcový rytmus a predchádzajú komplikáciám. Táto taktika sa používa v závažných prípadoch..

  Liečba srdca nie je iba o liečení liekov. Vážená fyzická aktivita a nutričná korekcia sú nevyhnutné opatrenia na udržanie normálnej funkcie srdca.

  Stáva sa, že „srdce v hrudi bije ako vták“ alebo „ako chvost jeseň lístia“. A niekedy „to bude zatĺkané, potom zamrzne“. V jazyku medicíny sa toto všetko nazýva srdcová arytmia. Srdcové kontrakcie sa stávajú nepravidelnými, nepravidelnými. Arytmie sú rôzne, ale jednou z najbežnejších je fibrilácia predsiení..

  Je známe, že s každým úderom srdca dochádza k postupnému sťahovaniu jeho častí - najskôr predsiení a potom komôr. Iba toto striedanie zaisťuje účinnú funkciu srdca. S arytmiou, ktorá dostala krásne meno „fibrilácia predsiení“, jedna z fáz srdcového cyklu zmizne, a to kontrakcia predsiení.

  Existuje mnoho dôvodov, ktoré môžu viesť k tejto chorobe. Napríklad rôzne srdcové choroby: niektoré srdcové poruchy, infekčné srdcové choroby a srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca (IHD) a jej hrozná komplikácia - infarkt myokardu.

  Čo uchovávať v lekárničke?

  Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte pokyny pre tablety, ktoré obnovujú srdcový rytmus. Ak máte záchvat, nemôžete ísť do práce alebo na cvičenie. Potrebujete stav pokoja a pohodlia.

  Všetky sedatíva môžu pomôcť zmierniť arytmie alebo zmierniť príznaky. Užívajú sa bez lekárskeho predpisu. Sú to tinktúry, poplatky a tablety. Dopyt po produktoch s valeriálnou alebo materskou mladinou Ako obnoviť srdcový rytmus v prípade fibrilácie predsiení? Lekár môže predpísať antiarytmiká na zníženie počtu záchvatov a zníženie bolesti..

  Sú to „chinidín“, „ritmonorm“, „aimalín“. Tieto prostriedky sú však toxické. Pri ich užívaní je potrebné kontrolovať hladinu draslíka a horčíka v krvi, ako aj fungovanie obličiek. Pri častých záchvatoch je možné stabilizáciu rytmu vykonať pomocou elektrického výboja. Ako obnoviť srdcový rytmus doma s neznášanlivosťou na antiarytmiká?

  V tomto prípade upokojujúce prostriedky predpisuje lekár. Používajú sa na rýchle obnovenie srdcového rytmu. Sú to Diazepam, Grandaksin, Elenium. Druh lieku a dávkovanie musí predpísať lekár. Ako obnoviť srdcový rytmus s inými liekmi? Homeopatické lieky sú účinné, ktoré zmierňujú príčiny arytmií, čo znižuje počet záchvatov a závažnosť symptómov..

  Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte pokyny pre tablety, ktoré obnovujú srdcový rytmus. Ak máte záchvat, nemôžete ísť do práce alebo na cvičenie. Potrebujete stav pokoja a pohodlia.

  Liečba ľudovými liekmi

  Tradičné lieky budú užitočné, ak ich schváli lekár. Najprv sa však stanoví diagnóza. Nepoužívajte samoliečbu, pretože to môže situáciu zhoršiť.

  Predsieňová fibrilácia (predsieňová fibrilácia, AF) je porucha rytmu s častými chaotickými kontrakciami predsieňových vlákien, ktorá sa prejavuje na EKG:

  • nedostatok P vĺn;
  • rôzne intervaly R-R;
  • frekvencia impulzov gt; 300 ot./min.

  Formy AF: paroxyzmálne, perzistentné, dlhodobo perzistentné, konštantné, nemé. Vzhľadom na frekvenciu komorových komplexov existujú: normosystol - 60 - 80 / min., Tachysystol - gt; 90 / min., Bradystole - Obsah článku

  Tradičné lieky budú užitočné, ak ich schváli lekár. Najprv sa však stanoví diagnóza. Nepoužívajte samoliečbu, pretože to môže situáciu zhoršiť.

 • Pre arytmie sa odporúča použiť tinktúru z hlohového ovocia.
 • Odvar z bobúľ kalina je vynikajúcim liekom na arytmiu. Konzumujte 100 ml súčasne 2-3 krát denne.
 • Šípkový čaj je možné použiť ako arytmický prostriedok. Pite 2-3 krát denne.
 • Ako profylaktický prostriedok môžete použiť zmes pripravenú z jadier vlašských orechov, citrónu, sušených marhúľ a hrozienok. Všetky prísady sa musia brať v rovnakom pomere a stočiť do mlynčeka na mäso. Pridajte do zmesi med a premiešajte. Jedzte 1 polievkovú lyžicu ráno na lačný žalúdok.

  Keďže arytmia je vážna srdcová patológia, neodporúča sa jej liečba výlučne ľudovými liekmi. Najlepšie je používať túto terapiu na profylaktické účely. Ak sa problémy s rytmom srdca vyskytujú častejšie, je to jasný signál o závažnosti problému a návštevu lekára by ste nemali ignorovať..

  Mali operáciu, bol vymenený ventil. Po 5 mesiacoch to bolo merarial, bol som v intenzívnej starostlivosti, novokainomid bol odstránený a prepustený z domu, urobil si to dobre? Teraz sa bojím pohnúť, aby sa rytmus znova nezastavil.

  Ahoj! Bez výsledkov elektrokardiografie je ťažké povedať. Nehľadajte informácie na internete - kontaktujte odborníka.

  Ako obnoviť srdcový rytmus v prípade predsieňovej fibrilácie? Táto otázka je zaujímavá pre pacientov. Na začatie obnovovania srdcového rytmu pri takej chorobe, ako je fibrilácia predsiení, je potrebné najskôr zistiť, o čo ide. Predsieňová fibrilácia, alebo, ako sa nazýva, predsieňová fibrilácia, je porušením srdcového rytmu, počas ktorého vývoja je častá (od 350 do 700 úderov za minútu), chaotické vzrušenie a kontrakcia všetkých skupín predsieňových vlákien počas obdobia úplného srdcového rytmu..

  Výsledkom je tzv. „Blikajúci“ efekt srdcového tkaniva. Počas vývoja tejto formy arytmie sa komory zmenšujú oveľa menej často ako predsieň. Je to kvôli zadržiavaniu tokov nekonštantných impulzov, ktoré sa vyskytujú v celom vodivom srdcovom systéme. Fibriácia predsiení je jedným z najbežnejších porúch srdcového rytmu. Ak si myslíte, že štatistika trpí touto chorobou každé dve stotiny obyvateľa planéty..

  Fibrilácia predsiení sa vyskytuje iba u 3,5 percenta ľudí vo veku 50 až 60 rokov a už v 9 percentách populácie sa toto ochorenie vyskytuje medzi 80 a 90 rokmi. Výskyt tejto choroby ovplyvňuje okrem veku aj pohlavie: ženy trpia touto chorobou 1,7 krát menej ako muži.

  Úroveň vzdelania - špecialista

  1990 - lekársky inštitút Ryazan pomenovaný po akademikovi I.P. Pavlova

  Srdcové arytmie sú rozmanité a takmer vždy sú výsledkom vážnych chorôb. Každý človek čelí jednému zo svojich typov - tachykardii. Rýchly tlkot srdca nie je vždy patológia, môže to byť variant normy počas fyzického a nervového stresu. To isté možno povedať o pomalom tepe srdca - bradykardii. Situácia je závažnejšia pri iných typoch arytmií, ktoré jasne naznačujú problémy v tele..

  Ako obnoviť sínusový rytmus

  Obnovená srdcová frekvencia sa musí dôkladne monitorovať, aby nedošlo k opakovaným relapsom. Preto musí pacient užívať antiarytmiká. Medzi najbežnejšie lieky stojí za zmienku:

  • dizopyramid;
  • amiodaron;
  • flekainid;
  • Novocainamide;
  • Chinidín a ďalšie.

  V priebehu liečby týmito látkami sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ako je dyspepsia, ventrikulárna tachykardia a kožné lézie. Preto musíte brať lieky striktne podľa pokynov kardiológa a pod dohľadom lekára, arytmia vedie často k rozvoju dystrofie srdcového svalu. Toto riziko môže zabrániť podporná terapia.

  Liečba pomáha pri zmierňovaní príznakov ťažkej tachykardie a okrem podpornej liečby je potrebné súčasne liečiť aj základné ochorenie srdca, ktoré spôsobuje arytmiu. Antiarytmiká sú potenciálne toxické, preto je v priebehu liečby dôležité kontrolovať hladinu horčíka a draslíka v krvi, kontrolovať funkciu obličiek.

  Patológia, ako je fibrilácia predsiení, si vyžaduje predĺženú terapiu. Lieky vyberá kardiológ na základe výsledkov štúdií, individuálnych charakteristík tela pacienta, trvania arytmie a charakteristík priebehu základného ochorenia..

  Medzi tieto lieky patria Plavix a Warfarin. Tieto lieky znižujú riziko vzniku krvných zrazenín a pacienta treba starostlivo sledovať. Pri najmenšej zmene, či už ide o závraty, rýchly pulz, krvácanie alebo sklon k modrinám, musíte navštíviť lekára a povedať o všetkých príznakoch.

  Sinusový rytmus znamená, že srdce je normálne, funguje stabilne a zreteľne. Ak urobíte elektrokardiogram, potom na ňom P vlny majú konštantný tvar, vzdialenosť P-P alebo RR je rovnaká, srdcová frekvencia za minútu je 60 - 80 úderov. Ak srdcová frekvencia nie je rovnaká, výška P vĺn a vzdialenosť medzi nimi sa na kardiograme líšia, existuje slabina sínusového uzla alebo zdrojom rytmu je iný uzol srdca.

  Pomocou špeciálnej diagnostiky je možné zistiť, aký je presne dôvod: v problémoch autonómneho systému sínusového uzla alebo jeho patológie. Keď lekár pri dekódovaní kardiogramu píše, že sínusový rytmus je normálny - preto je vaše srdce v poriadku. V prípadoch, keď je sínusový rytmus narušený, môže mať človek srdcový blok a arytmie..

  Rôzne nepravidelnosti v postupnosti, konzistencii a frekvencii srdcových rytmov sa nazývajú arytmie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri zmenách prenosu impulzov z nervového centra do srdcového svalu. Zrýchlený rytmus naznačuje tachykardiu, pomalú - bradykardiu. Ak srdce bije pri frekvencii nižšej ako 50 a viac ako 90 úderov za minútu, znamená to prítomnosť ochorenia, v takom prípade je potrebné okamžite konzultovať odborníka.

  Poruchy sínusového rytmu srdca sa môžu vyskytnúť v každom veku. Príčinou tohto javu môže byť kardiomypatia, srdcové defekty, infekčná endokarditída, zvýšená fyzická, emocionálna a psychická záťaž môže byť tiež jednou z príčin choroby. Vo väčšine prípadov poruchy srdcového rytmu žiadnym spôsobom neovplyvňujú pohodu človeka a môžu byť úplne zistené náhodou.

  U dieťaťa môže byť toto ochorenie od narodenia, je spojené s nesúčasným vývojom tela a vnútorných orgánov. Ak si dieťa sťažuje na bolesť v oblasti srdca, mdloby, cíti sa slabé a závraty, je potrebné poradiť sa s lekárom a urobiť elektrokardiogram. U detí môže byť príčinou poruchy srdcového rytmu nepriaznivý priebeh tehotenstva a pôrodu a súvisiace vrodené chyby, endokrinné zmeny, horčík a selén, rôzne intoxikácie.

  Obnovenie pravidelného sínusového rytmu alebo kardioverzie sa zvyčajne vykonáva rutinne pre pretrvávajúce (tj takmer konštantné) MA. V niektorých prípadoch sa musí kardioverzia vykonať bezodkladne. Potreba tohto stavu nastáva v prípade akútneho srdcového zlyhania alebo arteriálnej hypotenzie u pacientov s ischemickou chorobou srdca.

  Obnovenie rytmu pomocou liekov je technicky jednoduchšie, ale menej efektívne. V niektorých prípadoch sa to dokonca robí aj doma. Hlavnou nevýhodou tejto metódy je potenciálna toxicita antiarytmík..

  Obnovenie sínusového rytmu je najúčinnejšie, keď sa vykonáva v prvom týždni po nástupe arytmického záchvatu, najmä prvého v živote. Pri pretrvávajúcej arytmii je účinnosť obnovenia rytmu liečiva významne znížená.

  Na obnovenie sínusového rytmu v MA v Rusku sa najčastejšie predpisujú amiodarón, propafenón a novokainamid. Môžu sa tiež použiť dofetilid, flekainid, ibutilid a chinidín. Prokainamid, digoxín a sotalol sa považujú za menej účinné..

  Udržiavanie obnoveného sínusového rytmu je významné pre prognózu choroby. Na tento účel sa používajú antiarytmiká: amiodarón, disopyramid, dofetilid, flekainid, novokainamid, propafenón, chinidín, sotalol. V Rusku sa niekedy používajú allapinín a etacizín. Pri liečení drogami je potrebné vziať do úvahy pravdepodobnosť výskytu závažných komplikácií, vrátane komorovej tachykardie, dyspepsie, kožných lézií a ďalších..

  Podporná terapia pomáha znižovať závažnosť príznakov tachykardie a tiež bráni rozvoju degenerácie myokardu spôsobenej arytmiou. U väčšiny pacientov, aj pri stálej medikácii, sa MA skôr alebo neskôr obnoví. To platí najmä pre ženy s organickým ochorením srdca..

  Zároveň je potrebné liečiť srdcové choroby, ktoré spôsobili MA. Pri liečbe antiarytmikami je potrebné pravidelne monitorovať hladinu draslíka a horčíka v krvi, ako aj funkciu obličiek.

  Výber liečiva na dlhodobú terapiu zameranú na prevenciu MA útokov je založený na trvaní arytmie, povahe základného srdcového ochorenia a očakávanom arytmogénnom účinku. Kardiológ by mal predpisovať liečbu.

  V priebehu liečby týmito látkami sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ako je dyspepsia, ventrikulárna tachykardia a kožné lézie. Preto musíte brať lieky striktne podľa pokynov kardiológa a pod dohľadom lekára..

  Pomerne často arytmia vedie k rozvoju dystrofie srdcového svalu. Pri udržiavacej terapii sa tomuto riziku dá predísť. Lieky pomáhajú zmierňovať príznaky ťažkej tachykardie.

  Okrem podpornej terapie je potrebné súčasne riešiť aj liečbu základného srdcového ochorenia, ktoré spôsobilo arytmiu..

  Dôležité! Antiarytmiká sú potenciálne toxické, preto je v priebehu liečby dôležité kontrolovať hladinu horčíka a draslíka v krvi, kontrolovať funkciu obličiek.

  Patológia, ako je fibrilácia predsiení, si vyžaduje predĺženú terapiu. Lieky vyberá kardiológ na základe výsledkov výskumu, individuálnych charakteristík tela pacienta, trvania arytmie a charakteristík priebehu základného ochorenia..

  Pri fibrilácii predsiení sa odporúča použitie antikoagulancií. Medzi tieto lieky patria Plavix a Warfarin. Tieto lieky znižujú riziko krvných zrazenín.

  Pacient musí starostlivo sledovať svoj stav. Pri najmenšej zmene, či už ide o závraty, rýchly pulz, krvácanie alebo sklon k modrinám, musíte navštíviť lekára a povedať o všetkých príznakoch.

  Podporná terapia pomáha znižovať závažnosť príznakov tachykardie a tiež bráni rozvoju degenerácie myokardu spôsobenej arytmiou..

  U väčšiny pacientov, aj pri stálej medikácii, sa MA skôr alebo neskôr obnoví. To platí najmä pre ženy s organickým ochorením srdca..

  Udržiavanie obnoveného sínusového rytmu je významné pre prognózu choroby. Na tento účel sa používajú antiarytmiká: amiodarón, disopyramid, dofetilid, flekainid, novokainamid, propafenón, chinidín, sotalol..

  V Rusku sa niekedy používajú allapinín a etacizín. Pri liečení drogami je potrebné vziať do úvahy pravdepodobnosť vzniku závažných komplikácií, vrátane komorovej tachykardie, dyspepsie, kožných lézií atď. Podporná terapia pomáha znižovať závažnosť príznakov tachykardie a tiež bráni rozvoju myokardovej dystrofie spôsobenej arytmiou..

  U väčšiny pacientov, aj pri stálej medikácii, sa MA skôr alebo neskôr obnoví. Platí to najmä pre ženy s organickým ochorením srdca, súčasne je potrebné liečiť ochorenie srdca, ktoré spôsobilo MA. Pri liečbe antiarytmikami je potrebné pravidelne monitorovať hladinu draslíka a horčíka v krvi, ako aj funkciu obličiek.

  Obnovenie pravidelného sínusového rytmu alebo kardioverzie sa zvyčajne vykonáva rutinne pre pretrvávajúce (tj takmer konštantné) MA. V niektorých prípadoch sa musí kardioverzia vykonať bezodkladne. Potreba tohto stavu nastáva pri akútnej alebo arteriálnej hypotenzii u pacientov s. Pri obnove sínusového rytmu je potrebné venovať osobitnú pozornosť prevencii tromboembolických komplikácií. Existujú dva spôsoby obnovenia sínusového rytmu: pomocou liekov (farmakologická kardioverzia) a pomocou elektrického výboja.

  Príčiny a príznaky arytmie

  Ak chcete mať predstavu o tom, ako môžete obnoviť svoj srdcový rytmus, je dôležité, aby ste vedeli určiť povahu arytmie a poznať jej znaky. Ak to chcete urobiť, musíte byť schopní cítiť pulz a správne ho počítať, najmä pri útoku predsieňovej fibrilácie. Porovnanie pulzu a ďalších príznakov dá predstavu o tom, ako srdce funguje..

  Prvým príznakom je srdcová frekvencia vyše 90 úderov za minútu. V takom prípade sa človek môže veľa potiť. Nervový stav, ktorý sa trasie prstami po roztiahnutom ramene, je tiež príznakom útoku patologickej tachykardie. Pacient môže mať pocit nedostatku vzduchu a pri silnom útoku je nemožné počítať pulz. Pokožka sa zbledne, objaví sa studený pot, objaví sa strach zo smrti.

  bradykardia

  Fyziologická bradykardia je typická pre ľudí zaoberajúcich sa športom a tvrdou fyzickou prácou. Hovorí sa o patológii, keď tepová frekvencia klesne pod 55 úderov za minútu a pri 40 úderoch je potrebná neodkladná lekárska starostlivosť. Neustálym spoločníkom patologickej bradykardie je silná slabosť, bledosť kože a slizníc. Pri silnom poklese srdcovej frekvencie môžu vzniknúť kŕče a strata vedomia.

  extrasystola

  Extrasystol nevyžaduje vždy núdzové opatrenia. Za normálnych okolností má každá osoba „ďalšiu ranu“, ktorá môže skĺznuť až niekoľkokrát denne. Pri patologickom predĺženom extrasystole je potrebná lekárska starostlivosť, pretože u pacientov s ischemickou chorobou srdca môže signalizovať začiatok infarktu myokardu a iné závažné stavy..

  Útok je sprevádzaný silným tlkotom srdca, tento typ sa nazýva tachysystolický. Pacient jasne pociťuje prerušenie srdca, niekedy aj akútny nedostatok vzduchu, bolesť srdca a závraty. Záchvaty môžu byť tiež sprevádzané znížením srdcovej frekvencie alebo sa môžu vyskytnúť pri normálnej frekvencii rytmov.

  Srdce je jedinečným orgánom nášho tela vďaka vlastnosti automatizmu. To znamená, že funguje tak, že je vystavený elektrickým impulzom. Okrem toho sú tieto tvorené samotným srdcom.

  Inými slovami, srdce je orgán, ktorý môže existovať oddelene a súčasne nasýtiť ľudské telo krvou, aj keď je poškodený nervový systém..

  Napriek tomu v dôsledku rôznych príčin, aj v tomto systéme, sú možné poruchy a chyby v prevádzke. Základom arytmie je zmena podmienok potrebných na vytvorenie excitácie srdcového svalu, ako aj abnormálne dráhy pohybu excitácie..

  Arytmie môžu byť spôsobené funkčnými poruchami, ako aj vážnym poškodením srdca organickej povahy..

  extrasystola

  Arytmia je patologický stav, pri ktorom je narušená srdcová frekvencia

  Poruchy rytmu sú jednou z najbežnejších srdcových patológií. Arytmia môže byť buď samostatným ochorením alebo jedným z prejavov. Arytmia sa najčastejšie vyskytuje na pozadí existujúcej choroby. Najčastejšie sa vyskytuje fibrilácia predsiení, pri ktorej sa rôzne časti myokardu sťahujú rôznou rýchlosťou, frekvenciou a intenzitou..

  Obnovenie rytmu elektrickým prúdom sa vykonáva iba vtedy, ak nepomáhajú iné spôsoby riešenia arytmie. Srdce sa sťahuje tak, že krv prúdi najúčinnejšie do tepien a žíl. Ak sa svalové vlákna predsiene chaoticky sťahujú, pumpovacia funkcia srdca klesá, krv neprúdi do komôr a potom do tepien, čo vedie k rôznym komplikáciám..

  Pretože poruchy rytmu sú zvyčajne dôsledkom rôznych chorôb, tento stav sa môže vyskytnúť z nasledujúcich dôvodov:

  1. Ischémia a infarkt myokardu. Ischemická choroba srdca často vedie k infarktu, pretože je sprevádzaná kyslíkovým hladovaním myokardu, ktoré môže vyvolať smrť tkaniva. V tomto prípade je narušený prietok krvi do myokardu, čo vyvoláva arytmiu.
  2. Pitie veľkých dávok alkoholu. Alkohol nepriaznivo ovplyvňuje zdravie srdca a krvných ciev. Pri konzumácii veľkého množstva alkoholických nápojov sa vyvinie arytmický záchvat. Ak už máte závažné kardiovaskulárne ochorenie, tento stav môže byť fatálny.
  3. Hormonálne poruchy U ľudí s ochorením štítnej žľazy, diabetes mellitus a inými hormonálnymi problémami sú poruchy srdcového rytmu bežné. Hormonálne pozadie je zodpovedné za prácu mnohých vnútorných orgánov, takže zlyhania vedú k závažným komplikáciám.
  4. Fibriácia predsiení môže byť asymptomatická a detegovateľná iba počas vyšetrenia (EKG). Medzi príznaky arytmie patrí nepohodlie na hrudi, tachykardia. Osoba pociťuje chvenie srdca, rýchly tlkot srdca, blednutie atď..

  Indikácie komorovej defibrilácie

  Pri MA je potrebné regulovať komorovú frekvenciu (VFR) tak, aby v pokoji neprekročila 60 - 80 úderov za minútu a pri zaťažení - najviac 115 úderov za minútu. Na tento účel sa predpisujú digoxín, diltiazem, metoprolol, verapamil alebo amiodarón. Ak sú neúčinné, berú sa do úvahy indikácie pre inštaláciu umelého kardiostimulátora.

  Pri MA je potrebné regulovať komorovú frekvenciu (VFR) tak, aby v pokoji neprekročila 60 - 80 úderov za minútu a pri zaťažení - maximálne 115 úderov za minútu.

  Na tento účel sa predpisujú digoxín, diltiazem, metoprolol, verapamil alebo amiodarón. Ak sú neúčinné, berú sa do úvahy indikácie pre inštaláciu umelého kardiostimulátora.

  Pri AF je potrebné regulovať komorovú frekvenciu (VFR) tak, aby v pokoji nepresahovala 60 - 80 úderov za minútu a pri zaťažení - maximálne 115 úderov za minútu. Na tento účel predpíšte digoxín, diltiazem, metoprolol, verapamil alebo amiodarón.... Ak sú neúčinné, berú sa do úvahy indikácie pre inštaláciu umelého kardiostimulátora.

  Prečo je arytmia nebezpečná?

  Arytmia môže spôsobiť srdcový infarkt

  Samotná defibrilácia môže viesť k niektorým komplikáciám. Napríklad po zákroku sa arytmia vracia, srdcový rytmus je narušený ešte viac a pri silnom výboji môže dôjsť k poškodeniu srdcového svalu..

  Kardioverzia je však predpísaná iba vtedy, keď je pravdepodobnosť úmrtia pacienta bez jeho výskytu veľmi vysoká..

  Arytmia môže viesť k mnohým nebezpečným následkom:

  1. Tromboembolizmus. V tomto stave je nádoba zanesená vytvoreným trombom. Krvné zrazeniny sa môžu tvoriť v cievach mozgu, pľúcach a dolných končatinách. Komplikácie závisia od miesta a veľkosti krvnej zrazeniny. Ochorenie sa nesmie prejaviť žiadnym spôsobom, kým trombus blokuje viac ako 80% lúmenu cievy. Ak sa v pľúcach vytvorí krvná zrazenina, vedie to k zlyhaniu dýchania. Vo väčšine klinických prípadov dochádza k upchatiu tepien a krvných ciev v pľúcach.
  2. Zástava srdca. Je to stav, pri ktorom sa kontraktilita srdca z jedného alebo druhého dôvodu znižuje. Je to jedna z najbežnejších príčin smrti na svete. Akútne zlyhanie srdca môže viesť ku kardiogénnym šokom, chronickým - k hypoxii všetkých vnútorných orgánov. Toto ochorenie je progresívne..
  3. Mŕtvica. Mŕtvica je spravidla spôsobená ischémiou, zablokovaním mozgovej cievy trombom alebo plakom. Krvný obeh do určitej časti mozgu sa zastaví, čo má vážne, často nenapraviteľné následky.

  Malo by sa tiež pamätať na to, že závažná porucha srdcového rytmu môže viesť k náhlej smrti pacienta. Dokonca aj mierna arytmia môže mať za následok nebezpečné následky. Dôvodom je skutočnosť, že v tomto stave je krv zle pumpovaná, v tepnách stagnuje, čo vyvoláva tvorbu krvných zrazenín..

  Nebezpečné sú všetky typy arytmií: bradyarytmia a tachyarytmia. Bradyarytmia v niektorých prípadoch vyžaduje inštaláciu kardiostimulátora.

 • Tromboembolizmus. V tomto stave je nádoba zanesená vytvoreným trombom. Krvné zrazeniny sa môžu tvoriť v cievach mozgu, pľúcach a dolných končatinách. Komplikácie závisia od miesta a veľkosti krvnej zrazeniny. Ochorenie sa nesmie prejaviť žiadnym spôsobom, kým trombus blokuje viac ako 80% lúmenu cievy. Ak sa v pľúcach vytvorí krvná zrazenina, vedie to k zlyhaniu dýchania. Vo väčšine klinických prípadov dochádza k upchatiu tepien a krvných ciev v pľúcach.
 • Zástava srdca. Je to stav, pri ktorom sa kontraktilita srdca z jedného alebo druhého dôvodu znižuje. Je to jedna z najbežnejších príčin smrti na svete. Akútne zlyhanie srdca môže viesť ku kardiogénnym šokom, chronickým - k hypoxii všetkých vnútorných orgánov. Toto ochorenie je progresívne..
 • Mŕtvica. Mŕtvica je spravidla spôsobená ischémiou, zablokovaním mozgovej cievy trombom alebo plakom. Krvný obeh do určitej časti mozgu sa zastaví, čo má vážne, často nenapraviteľné následky.

  Malo by sa tiež pamätať na to, že závažná porucha srdcového rytmu môže viesť k náhlej smrti pacienta. Dokonca aj mierna arytmia môže mať za následok nebezpečné následky. Dôvodom je skutočnosť, že v tomto stave je krv zle pumpovaná, v tepnách stagnuje, čo vyvoláva tvorbu krvných zrazenín..

  Rýchly tlkot srdca sa pozoruje v rôznych situáciách: s nervóznym vzrušením, emocionálnym, fyzickým stresom. Porušenie srdcového rytmu je v tomto prípade dočasný jav, ktorý sám osebe zmizne bez pomoci. Zatiaľ čo pri fibrilácii predsiení je potrebné obnovenie sínusového rytmu. Čo robiť, ak je pulz veľmi rýchly a srdce bije bezdôvodne do hrude?

  Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je zavolať sanitku. Nemali by ste byť frivolní o svoje zdravie, pretože srdce nefunguje správne pri fibrilácii predsiení. Najväčšie nebezpečenstvo patológie spočíva v tom, že pri fibrilácii predsiení dochádza k stagnácii krvi, čo vedie k tvorbe krvných zrazenín. Odtrhnutá krvná zrazenina vstupuje do aorty s krvným riečiskom a potom sa prenáša do mozgu.

  Čo robiť, ak je pulz veľmi rýchly a srdce bije bezdôvodne do hrude? Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je zavolať sanitku. Nemali by ste byť frivolní o svoje zdravie, pretože srdce nefunguje správne pri fibrilácii predsiení. Najväčšie nebezpečenstvo patológie je, že pri fibrilácii predsiení dochádza k stagnácii krvi, čo vedie k tvorbe krvných zrazenín..

  Je potrebné vynaložiť všetko úsilie na obnovenie srdcového rytmu, pretože poruchy zásobovania tela krvou môžu spôsobiť srdcové zástavy..

  Našli ste chybu? Zvýraznite to a stlačte Ctrl Enter a povedzte nám to.